»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Oznámenie o vydaní a zverejnení usmernenia

Dňa 25. 06. 2019 bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR  zverejnené usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried, ktoré   bolo odoslané vedúcim odborov školstva okresných úradov v sídle krajov na účel usmernenia materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v ich územnej pôsobnosti. Priamy odkaz: http://www.minedu.sk/data/files/8892_sportove_skoly_usmernenie.pdf

jún 25th, 2019|

Dostali sme ocenenie!

Pri príležitosti 12. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl sme v piatok získali pamätnú plaketu ako prejav vďaky za prácu na skvalitnení výchovno - vzdelávacej činnosti. Vážime si túto cenu od rodičovskej organizácie, lebo sú to predovšetkým rodičia a ich deti, ktorým poskytujeme odbornú starostlivosť. ĎAKUJEME!

jún 18th, 2019|

Psychologička: Deti sú agresívnejšie a boja sa rodičom zdôveriť

Správ o agresívnych tínedžeroch, ktorí dobodali nožom svojho spolužiaka alebo spolužiačku, bolo v posledných týždňoch viacero. "Deti sú agresívnejšie a boja sa rodičom zdôveriť," tvrdí v rozhovore psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. https://youtu.be/znZQiFJUjrE

jún 6th, 2019|

Informácie zo zahraničnej pracovnej ceste v Izraeli

V dňoch 28.5.2019.- 2.6.2019 sa PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. zúčastnila zahraničnej pracovnej cesty do Izraela . Na pozvanie riaditeľa mimovládnej organizácie Amuta Achla predniesla výsledky výskumu v oblasti multiprofesionálnej starostlivosti o deti a rodiny. Na konferencii sa prezentovali aj ďalší pracovníci mimovládnych organizácií z Izraela, poskytujúci pomoc rodinám s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aj viacerí zahraniční hostia. Odborný príspevok Dr. Kopčanovej Multiprofesionálna starostlivosť o rodiny v náročnej životnej situácii odznel v angličtine aj [...]

jún 2nd, 2019|

Špeciálne výsluchové miestnosti

29.5.2019 na Policajnej akadémii predstavili pilotnú špeciálnu výsluchovú miestnosť, do roku 2021 ich má byť 21 na celom Slovensku. Pracovníčky VÚDPaP PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD. sa v rámci medzirezortnej spolupráce podieľali na vytvorení metodických materiálov pre policajtov pre prácu v týchto miestnostiach. http://slovensko.rtvs.sk - reportáž, rozhovor s p. Kurilovskou je od 9,10 minúty

máj 29th, 2019|

O národnom projekte informovalo v nedeľu aj Rádio Slovensko

Národný projekt pre vytvorenie štandardov v systéme výchovného poradenstva a prevencie za približne 18 miliónov eur spustil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pomôže deťom s rôznymi fyzickými a mentálnymi ochoreniami v predškolskom veku, aby poradenstvo pre nich a ich rodičov bolo odbornejšie a profesionálnejšie. Následne by detí, keď pôjdu do škôl, mali byť úspešnejšie a to platí aj pre ich budúce zamestnanie. V téme pokračuje Ľudmila Jančigová: [...]

máj 20th, 2019|

Stretnutie odborníkov „18. Dobrotkov deň“

Dňa 11. apríla 2019 sa konalo vedecko – pracovné stretnutie odborníkov „18. Dobrotkov deň“, ktoré organizovala Katedra psychológie FiF UK v Bratislave, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS. Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CS. (1918-2002) pôsobil na UK vyše 50 rokov a postupne prednášal na lekárskej, filozofickej, pedagogickej a právnickej fakulte. Najmä jeho zásluhou je Rorschachova metóda pokladaná za alfu-omegu [...]

máj 17th, 2019|

Rozbieha sa národný projekt

Ako znížiť školskú neúspešnosť na Slovensku? Ako zvýšiť  kvalitu života detí prostredníctvom odborne zabezpečeného poradenského systému, ktorý uplatňuje multidisciplinárny prístup k dieťaťu a jeho rodine? To sú témy národného projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Výzvu na realizáciu národného projektu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019. V súčasnom  systéme  výchovy a vzdelávania na Slovensku chýbajú štandardy pre systém výchovného poradenstva a prevencie.  Ide o systémový nedostatok, prejavujúci sa zníženou [...]

máj 10th, 2019|

Asistenti učiteľa

Tento metodický pokyn upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a okresného úradu v sídle kraja pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ak sa Vám nezobrazuje dokument, prosím znovu načítajte stránku

máj 9th, 2019|

Konferencia Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí

„Neexistuje problémové dieťa, iba dieťa s problémami“, tvrdí psychologička VÚDPaP - PhDr. Alena Kopányiová, PhD., po návrate z konferencie Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí, ktorá sa konala v Ríme. V dňoch 24.-25.4.2019 som sa zúčastnila v rámci projektu RAN (Radicalisation Awareness Network) pracovnej akadémie skupiny RAN YF&C (Mládež, rodina a komunita) s témou „Children growing up in an extremist enviroment“ (Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí) na pozvanie RAN skupiny pre mládež, rodinu a komunity. [...]

máj 9th, 2019|

Podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

Oznamujem Vám, že Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ bola zverejnená na webovom sídle  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Link: http://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/). Zasadnutie komisie na vyhodnotenie žiadostí predložených v rámci tejto výzvy sa dá očakávať v mesiaci jún 2019. O presnom termíne Vás budeme informovať.

máj 9th, 2019|
Load More Posts

Kategórie