ZAMESTNANCI VÚDPaP

Kancelária riaditeľky

Riaditeľka
Mgr. Janette Motlová 02 4342 0973 janette.motlova@vudpap.sk
Vedúca kancelárie riaditeľky
Mgr. Marcela Glasová 02 4342 0973 marcela.glasova@vudpap.sk
Sekretariát Jana Blažeková 02 4342 0973 sekretariat@vudpap.sk
jana.blazekova@vudpap.sk
Vzťahy s verejnosťou
Mgr. Darina Mikolášová darina.mikolasova@vudpap.sk
Právnik
JUDr. Peter Beňo peter.beno@vudpap.sk
Informačno edičné stredisko a knižnica
Mgr. Beáta Sedláčková 02 4488 8313 kniznica@vudpap.sk
Správa registratúry Zdenka Antošová 02 4342 0971 zdenka.antosova@vudpap.sk

Personálne a mzdové oddelenie

Samostatný referent personálnej
a mzdovej agendy
Bc. Gabriela Baranová 02 4342 0973 gabriela.baranova@vudpap.sk

IT oddelenie

Správca / Administrátor Michal Štvrtecký michal.stvrtecky@vudpap.sk

Oddelenie výskumu a metodických činností

Vedúca úseku výskumu a metodického usmerňovania, psychologička
PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 02 4341 4054 alena.kopanyiova@vudpap.sk

Úsek výskumu

Výskumný zamestnanec – psychológ
Mgr. Ivan Belica 02 4341 4054 ivan.belica@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – sociálny poradca
PhDr. Silvia Bronišová 02 4488 1649 silvia.bronisova@vudpap.sk
Výskumný zamestnanec – psychológ
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 02 4488 8313 vladimir.dockal@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
PhDr. Eva Farkašová, CSc. 02 4341 4054 eva.farkasova@vudpap.sk
(nepatrí sem) PhDr. Eva Farkašovská [iná osoba] eva.farkasovska@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
Mgr. Bibiána Filípková 02 4341 4054 bibiana.filipkova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
Mgr. Martina Jakubíková 02 4488 1649 martina.jakubikova@vudpap.sk
Výskumný zamestnanec – špeciálny pedagóg
Mgr. Martin Kmeť 02 4341 4054 martin.kmet@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. 02 4341 4054 dagmar.kopcanova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
Mgr. Ľubica Kövérová 02 4488 1649 lubica.koverova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
PhDr. Ľubica Kročanová 02 4341 4054 lubica.krocanova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
Mgr. Eva Rajčániová 02 4341 4054 eva.rajcaniova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
Mgr. Beáta Sedláčková 02 4488 1649 beata.sedlackova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. 02 4488 1649 magdalena.spotakova@vudpap.sk
Výskumný zamestnanec – metodológ štatistik
PaedDr. Robert Tomšik, PhD. robert.tomsik@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
PhDr. Katarína Zborteková 02 4341 4054 katarina.zbortekova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička Mgr. Ivana Szamaranszká [materská]
Výskumná zamestnankyňa – psychologička Mgr. Júlia Varholíková [na materskej]

Úsek metodického usmerňovania

Výskumná zamestnankyňa – psychologička
PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 02 4341 4054 alena.kopanyiova@vudpap.sk
Výskumný zamestnanec – psychológ
PhDr. Štefan Matula, PhD. stefan.matula@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
PhDr. Eva Smiková, PhD. 02 4341 4054 eva.smikova@vudpap.sk
Výskumná zamestnankyňa – psychologička
Mgr. Zuzana Vojtová 02 4341 4054 zuzana.vojtova@vudpap.sk

Detské centrum pre vzdelávanie a výskum (DCVV)

Vedúca DCVV, psychologička
PhDr. Bronislava Kundrátová 02 4488 1649 bronislava.kundratova@vudpap.sk

Práca s klientmi

Psychológ
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. 02 4488 1649 vladimir.dockal@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Martina Jakubíková 02 4488 1649 martina.jakubikova@vudpap.sk
Špeciálny pedagóg
Mgr. Martin Kmeť 02 4342 0973 martin.kmet@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Ľubica Kövérová 02 4488 1649 lubica.koverova@vudpap.sk
Psychologička
Mgr. Beáta Sedláčková 02 4488 1649 beata.sedlackova@vudpap.sk
Psychologička
PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. 02 4488 1649 magdalena.spotakova@vudpap.sk

Multidisciplinárna podpora dieťaťa a jeho rodiny

Evidencia, príjem Marta Ollíková 02 4488 1649 detskecentrum@vudpap.sk
Fyzioterapeutka
Mgr. Viera Fedorová 02 4488 1649 viera.fedorova@vudpap.sk
Odborná zamestnankyňa – logopedička
Mgr. Petra Zamborská 02 4488 1649 petra.zamborska@vudpap.sk

Integrovaná skupina detí predškolského veku (ISKA)

Odborná zamestnankyňa – pedagogička
Alžbeta Chlebišová 02 4488 1649 alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
Odborná zamestnankyňa – pedagogička 
Mgr. Jana Kružliaková 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk
Pomocná sila Terézia Barátová 02 4488 1649 terezia.baratova@vudpap.sk

Diagnosticko-terapeutické skupiny

Terapeutka – liečebná pedagogička
PaedDr. Ingrid Obložinská 02 4488 1649 ingrid.oblozinska@vudpap.sk
Koterapeutka
Iveta Zelinková 02 4488 1649 iveta.zelinkova@vudpap.sk
V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

Projektové oddelenie

Hlavný odborný riešiteľ A3 Mgr. Martina Dzadíková, MBA 02 4342 0973 martina.dzadikova@vudpap.sk
Projektový manažér Mgr. Matúš Ferenčík 02 4342 0973 matus.ferencik@vudpap.sk
Hlavný odobrný riešiteľ A1
PhDr. Alena Kopányiová, PhD. 02 4341 4054 alena.kopanyiova@vudpap.sk
Hlavný odobrný riešiteľ A2 Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. 02 4342 0973 lenka.martinkovicova@vudpap.sk
Obsahový manažér
Mgr. Paulína Nekorancová, PhD. 02 4342 0973 paulina.nekorancova@vudpap-projekt.sk
Vedúci projektovej kancelárie Ing. Ladislav Šurina 02 4342 0973 ladislav.surina@vudpap.sk

Projektoví pracovníci

Interný expert A1b Mgr. Martina Balogová Slobodníková 02 4342 0973 martina.slobodnikova@vudpap.sk
Administratívny pracovník Bc. Eva Brandtnerová 02 4342 0973 eva.brandtnerova@vudpap.sk
Interný expert pre A1b Doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD. 02 4342 0973 michal.ceresnik@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A1b PhDr. Ingrid Doležalová ingrid.dolezalova@vudpap.sk
(nepatrí sem) PhDr. Eva Farkašová, CSc. 02 4341 4054 eva.farkasova@vudpap.sk
Interný expert A1b v RPC KE PhDr. Eva Farkašovská eva.farkasovska@vudpap.sk
Pracovníčka projektového odd.
Mgr. Jozefína Fusek Švingálová 02 4342 0973 jozefina.svingalova@vudpap-projekt.sk
Interný expert pre pilotné overenie MDP pracujúci v RPC Mgr. Martin Gbúr martin.gbur@vudpap.sk
Administratívny pracovník Jana Hargašová 02 4342 0973 jana.hargasova@vudpap.sk
Administratívny pracovník Barbora Homzová 02 4342 0973 barbora.homzova@vudpap.sk
Interný expert A1b Mgr. Sylvia Horváthová sylvia.horvathova@vudpap.sk
Interný expert A2c Mgr.Štefánia Hrivňáková 02 4342 0973 stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Interný expert zodpovedný za realizáciu sociálno-psych. výcvikov PhDr. Vladimíra Hulínová, PhD. 02 4342 0973 vladimira.hulinova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A2c Mgr. Mária Jaššová 02 4342 0973 maria.jassova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A3a Bc. Alexandra Kurišová 02 4342 0973 alexandra.kurisova@vudpap.sk
Interný expert A1b Slavomír Lalík slavomir.lalik@vudpap.sk
Int. expert pre pil. overenie MDP prac. v HPC Mgr. Judita Malík 02 4341 4054 judita.malik@vudpap.sk
Interný expert A1b PaedDr. Erik Papp erik.papp@vudpap.sk
Interný expert A3b PaedDr. Juliana Perečinská juliana.perecinska@vudpap.sk
Administratívny pracovník Eva Rückschlossová 02 4342 0973 eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administratívny pracovník
Mgr. Matúš Staník 02 4342 0973 matus.stanik@vudpap.sk
Pracovník projektového odd.
Mgr. Marek Španko 02 4342 0973 marek.spanko@vudpap-projekt.sk
Odborný riešiteľ A2b Mgr. Katarína Štukovská 02 4342 0973 katarina.stukovska@vudpap.sk
Int. expert zodpovedný za realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti Kva KP Mgr. Eva Uhríková eva.uhrikova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2a Mgr. Katarína Zjavková katarina.zjavkova@vudpap.sk
Pracovníčka projektového odd. Mgr. Hedvika Lančaričová [ materská]
Pracovníčka projektového odd. Mgr. Martina Slovíková [na materskej]

Ekonomické oddelenie

Vedúca ekonomického oddelenia Ing. Silvia Durecová 02 4342 0971 silvia.durecova@vudpap.sk
Finančný analytik Ing. Ladislav Šurina 02 4342 0973 ladislav.surina@vudpap.sk
Účtovníčka / rozpočtárka
Ing. Klaudia Závatzká 02 4342 0971 klaudia.zavatzka@vudpap.sk
Referentka hospodárskej správy /
Správkyňa budovy
Soňa Demová 02 4342 0971 sona.demova@vudpap.sk
Pokladňa Zdenka Antošová 02 4342 0971 zdenka.antosova@vudpap.sk
Kurič, záhradník Martin Plško 02 4488 1649 martin.plsko@vudpap.sk