PRÁCA S INTELEKTOVO NADANÝMI DEŤMI

Predchádzajúce kontinuálne vzdelávania boli zrušené, ospravedlňujeme sa prihláseným záujemcom, na ktorých sa už nedostalo.
VÚDPaP predložil ministerstvu na akreditáciu niekoľko nových programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických i odborných zamestnancov. Po ich schválení otvoríme možnosť prihlasovať sa na jednotlivé vzdelávania.