Home»Články»metodické usmernenia»usmernenia VÚDPaP

Metodické usmernenie pre CPPPaP a CŠPP ku krízovej intervencii a prevencii rizikového správania (radikalizácia, šikanovanie)

2022-10-21T11:33:42+02:0021 októbra, 2022|Kategórie: metodické usmernenia, usmernenia VÚDPaP|

Metodické usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

2022-06-20T09:13:07+02:003 júna, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|

Koniec školského roka prináša so sebou najmä obdobie skúšania vedomostí a koncoročný tlak na hodnotenie žiakov a študentov vytvára u nich vo zvýšenej miere psychickú nepohodu. Aké odborné aktivity preto  [...]

Zverejňujeme Usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie k povinnostiam v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním

2022-06-20T09:47:03+02:0024 februára, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|

V roku 2021 bolo zavedené povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti. Zverejňujeme Usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vzhľadom na povinnosti, ktoré sa viažu s ich odbornou činnosťou v tejto [...]

Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál

2022-06-20T09:56:51+02:0015 januára, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje všetky zložky výchovného poradenstva, ako aj odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ [...]

Súčasné platné usmernenia MŠVVaŠ SR

2022-06-20T09:58:01+02:0012 januára, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|

Rekapitulujeme pre vás všetky nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týkajú mimoriadnej situácie. Pozrite si harmonogram  aj manuál návratu do škôl, ale aj rozhodnutie ministra školstva Branislava [...]

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP a pedagogických a odborných zamestnancov na školách a v ŠVZ o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností

2021-04-29T19:56:06+02:0018 decembra, 2020|Kategórie: usmernenia VÚDPaP|

O procesných štandardoch Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti [...]

Odporúčania pre školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s poruchou sluchu formou individuálnej integrácie

2022-06-20T11:12:51+02:0017 októbra, 2020|Kategórie: aktuality, metodické usmernenia, usmernenia VÚDPaP|

Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí sú vzdelávaní formou individuálnej integrácie v školách hlavného vzdelávacieho prúdu, si z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z poruchy sluchu, oslabenej úrovne reči a komunikácie, [...]

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva

2020-08-20T17:27:30+02:0020 augusta, 2020|Kategórie: aktuality, metodické usmernenia, usmernenia VÚDPaP|

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie [...]

Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

2022-06-20T11:27:37+02:0027 apríla, 2020|Kategórie: aktuality, koronavírus dokumenty, metodické usmernenia, usmernenia VÚDPaP|

Milé kolegyne, milí kolegovia! V tomto období v bezkrízovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania pripravenosti detí na školu.  Vzhľadom na súčasné okolnosti musíme k tejto činnosti pristúpiť netradične. Prečítajte si viac: [...]

METODIKA PRE PRÁCU S DEŤMI SO ŠVVP V PREDŠKOLSKOM ZARIADENÍ

2019-10-02T11:28:12+02:0011 mája, 2019|Kategórie: usmernenia VÚDPaP|

Cieľom publikácie je poskytnúť pedagógom v materských školách informácie o podpore vzdelávania heterogénnych triednych kolektívov, v ktorých sú prítomné deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V Metodike nájdete základné princípy inkluzívnej [...]

WORKSHOP: “PREVENCIA NÁSILNÉHO EXTRÉMIZMU”

2019-10-02T11:22:07+02:0011 mája, 2019|Kategórie: usmernenia VÚDPaP|

Dňa 2. decembra 2016 usporiadal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie odborný workshop pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva, zameraný na tému predchádzania násilnému extrémizmu. Seminár bol súčasťou [...]

Vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2016 a DODATOK Č. 2

2019-10-02T10:36:54+02:0011 mája, 2019|Kategórie: usmernenia VÚDPaP|

Vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2016 nájdete na www.statpedu.sk. Pomôcky pre učiteľov na hodnotenie nadania žiakov: Klasifikačný hárok talentov v MŠ [...]

Categories

Go to Top