28.- 29.6. 2011 – sa v konferenčnom centre SUZA v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO, pod názvom: „Rešpektovanie kultúrnych rozmanitostí v kvalitnom vzdelávaní sociálne a inak znevýhodnených detí, s osobitným zámerom na vzdelávanie rómskych detí “.

Záštitu nad uvedenou konferenciou prevzal pán Jaroslav Ivančo, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bola výmena skúseností medzi expertmi (výskumníkmi, pedagógmi, a psychológmi) z rozličných krajín a prezentácia niektorých nových metód a nástrojov na zlepšenie vzdelávania detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Tohoročná konferencia nadviazala na konzultačné stretnutie expertov a zástupcov vybraných krajín Strednej a Východnej Európy v UNESCO centrále v Paríži, v apríli 2011, ale aj na predchádzajúce úspešné medzinárodné semináre organizované v roku 2005 a 2008 v Bratislave horeuvedenými organizátormi. Podujatie prispelo UNESCO k rozšíreniu subregionálnej databanky úspešných inovatívnych projektov, batérií testov a nástrojov na hodnotenie detí a tiež prinieslo nové pohľady na otázky súvisiace s touto problematikou a rozšírilo medzinárodnú sieť odborníkov pracujúcich so sociálne znevýhodnenými deťmi.

Našim ďalším cieľom je naďalej pomáhať členským štátom UNESCO v regióne Strednej a Východnej Európy vo vytváraní kapacít zameraných na programy so sociálne znevýhodnenými deťmi, ako aj podporiť projekty týkajúce sa kvality vzdelávania a detských práv. Z tohto dôvodu sme na konferencii vystúpili s návrhom, aby sa na Slovensku (v Bratislave) založilo Centrum na podporu vzdelávania rómskych detí, ktoré by slúžilo ako podporné metodické a koordinačné stredisko UNESCO v uvedenom regióne.

Okrem slovenských autorov na konferencii vystúpili aj kolegovia z Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Moldavska, Nemecka, Slovinska, Talianska, Švajčiarska, Ukrajiny, Veľkej Británie a USA, ktorí v závere prijali spoločnú rezolúciu pre ďalšiu podporu práva na vzdelávanie všetkých sociálne znevýhodnených a osobitne rómskych detí.

Z konferencie plánujeme vydať zborník príspevkov na CD-ROM a v printovej verzii. Zborník, podobne ako aj rezolúcia z konferencie by sa mali prezentovať na 36. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži, v novembri 2011.

Rezolúcia z konferencie

Účastníci medzinárodnej konferencie „Rešpektovanie kultúrnych rozmanitostí v kvalitnom vzdelávaní sociálne a inak znevýhodnených detí, s osobitným zámerom na vzdelávanie rómskych detí“, z krajín: Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Moldavsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Ukrajina a USA, ktorí sa stretli v Bratislave v dňoch 28.-29. júna 2011:

 • veľmi oceňujú dôležitú úlohu, ktorú UNESCO, Rada Európy a ďalšie medzinárodné i regionálne organizácie zohrávajú v ďalšom posilňovaní práva na vzdelanie pre znevýhodnené deti s osobitným zameraním na rómske deti
 • cenia si úsilie organizátorov (VÚDPaP a Sekcia pre vzdelávanie pri SK UNESCO) tejto úspešnej konferencie a odporúčajú, aby Bratislava aj naďalej pokračovala v periodickom organizovaní medzinárodných konferencií o vzdelávaní rómskych detí a vzdelávaní iných znevýhodnených detí za láskavej podpory UNESCO
 • po uzavretí plodnej diskusie a výmene skúseností odborníkov zúčastnených na konferencii, účastníci odporúčajú členským štátom UNESCO zo strednej, južnej a východnej Európy nasledovné:
 1. Naďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti vrátane spolupráce medzi UNESCO, IGO (medzivládnymi organizáciami), mimovládnymi organizáciami a ďalšími relevantnými stranami.
 2. Účastníci vítajú návrh zo strany Slovenska hostiť regionálne Centrum pre podporu vzdelávania rómskych detí v krajinách strednej a východnej Európy, s prípadným sídlom v Bratislave v Slovenskej republike.
 3. Vlády by si mali stanoviť prioritu pri vytváraní politiky začleňovania – integrácie, ktorá bude reagovať na vzdelávacie potreby všetkých detí a tak rešpektovať právo na vzdelanie pre všetky deti, čo je ustanovené v Dohovore o právach dieťaťa (články 28-30).
 4. Štáty a rodičia by mali podniknúť zodpovedné kroky, aby zabezpečili, že všetky deti budú chodiť do školy.
 5. Predškolské vzdelávanie má zásadný význam pre akademický a osobný rozvoj všetkých detí, najmä Rómov z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Štát má zodpovedne, (ak treba aj vo forme dotácií ) zabezpečiť, aby vysoko kvalitné predškolské prostredie bolo dostupné všetkým rodinám
 6. Zabezpečiť potrebné a primerané fyzické zdroje a technické vybavenie, aby sa vytvorili lepšie podmienky pre kvalitné vzdelávanie, najmä v znevýhodnených oblastiach. Vlády by mali mať jasné kritériá pre zmapovanie týchto oblastí a mali by sa zamerať na ne ako na prioritu.
 7. Prispôsobiť existujúce osnovy rôznorodým potrebám znevýhodnených a rómskych žiakov, aby ich vzdelávanie malo väčšiu relevantnosť. Urobiť revíziu učebníc a prezentovať rómsku históriu a kultúru aj s referenciami.
 8. Preorientovať aktuálne vzdelanie učiteľov a vzdelávacieho personálu v škole a aj pred ich nástupom do školy za účelom odovzdať im skúsenosti a znalosti, ktoré ich povedú k tomu, aby sa stali efektívnejšími učiteľmi v interakcii s rozmanitosťou v triede.
 9. Vlády by sa mali vyvarovať toho, aby umiestňovali rómske deti do špeciálnych škôl a do “špeciálnych tried” v bežných školách. Testovanie by malo napomáhať integrácii a nie k vylučovaniu rómskych detí z bežných škôl.
 10. Uľahčiť spoluprácu rodičov /komunity/ a školy vytvorením mechanizmov, aby rodičia mohli prísť do škôl a osveta do komunity a takto sa zlepšili životné podmienky znevýhodnených rodín.

List of the International Conference Participants:

„Respecting Cultural Diversities in Quality Education for Socially and Other Disadvantaged Children – a special focus on Roma children”
Bratislava, June 28-29, 2011

Foreign participants:

 1. Kishore Singh (India)
 2. Encho Gerganov (Bulgaria)
 3. Hristo Kyuchukov (Bulgaria)
 4. Giovanna Grenga (Italy)
 5. Nicolae Radita (Moldova)
 6. Györgyi Tomana (Hungary)
 7. György Kollman (Hungary)
 8. Walter Kern- Scheffeldt (Switzerland)
 9. Florence Migeon (France)
 10. Erika Rustja (Slovenia)
 11. Wiliam New (USA)
 12. Martin Kaleja (Czech Republic)
 13. Jaroslav Balvín ( Czech Republic)
 14. Mykhaylo  Andrejevitsch Motylchak  (Ukraina)
 15. Michel Dubost (France)
 16. Christian Brueggemann (Germany)
 17. Margarita Todorova Terzieva (Bulgaria)
 18. Elizaveta Samoyluvna Kapinova (Bulgaria )
 19. Tuğba Alan, (2nd Secretary of the Turkish Embassy in SR)
 20. Igor Grexa  (Head of PM of SR to UNESCO, Paris, France )

Slovak participants :

 1. Kálmán Petöcz (Director General, SĽPRZ, Office of Slovak Government)
 2. Július Molnár ( Chair of SK UNESCO)
 3. Peter  Sopko (Head of OSNO Department, Min. of Foreign Affairs,  SR)
 4. Aurélia Füle ( Secretary General, SK UNESCO)
 5. Igor André, (Office of Slovak Government Plenipotenciary for Roma minorities)
 6. Ľubomír Páleník (VÚDPaP Bratislava)
 7. Dagmar Kopčanová (VÚDPaP Bratislava)
 8. Eva Farkašová (VÚDPaP Bratislava)
 9. Eva Končoková, (NSD- Agape School Foundation,Žiar n.Hronom)
 10. Bibiana Filípková (VÚDPaP Bratislava)
 11. Jarmila Tomková (VÚDPaP Bratislava)
 12. Katarína Zborteková (VÚDPaP Bratislava)
 13. Ľubomíra Kročanová (VÚDPaP Bratislava)
 14. Alena Kopányová (VÚDPaP Bratislava)
 15. Eva Smiková (VÚDPaP Bratislava)
 16. Štefan Matula (VÚDPaP Bratislava)
 17. Martin Kmeť (VÚDPaP Bratislava)
 18. Júlia  Varholíková  (VÚDPaP Bratislava)
 19. Michaela Drobná  (VÚDPaP Bratislava)
 20. Zdena Macková ( Assist. Professor, VŠ SPaZ sv. Alžbety)
 21. Alica Šagátová (student VŠ SPaZ sv. Alžbety)
 22. Jozef Facuna (ŠPÚ, Bratislava)
 23. Viera Šilonová (CPPPP, Spišská Nová Ves)
 24. Elena Ištvánová (CPPPP Kežmarok )
 25. Daniela Perašinová (CPPPP Kežmarok )
 26. Ján Hero (Director, Private Secondary School, Kremnica)
 27. Jana Tomová (Private Secondary School, Kremnica)
 28. Helena Pekarovičová, (Ex Libris and AD Personam NGO, Hlohovec)
 29. Vladimír Klein (UKF FSVaZ, Nitra)
 30. Vladislav Artim (CPPPP, Svidník)
 31. Denisa Ďuranová (ŠPÚ, Bratislava)
 32. Denisa Samková  (IUVENTA Bratislava)
 33. Ingrid Herakova (Myjava)
 34. Ivana Gregorová (Bratislava)
 35. Ľubica Bizikova (ŠPÚ Bratislava)
 36. Zuzana Fatulová (ŠPÚ Bratislava)
 37. Zuzana Bittnerová (Bratislava)