Aktuality2022-06-06T14:42:28+02:00
Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov k situácii na Ukrajine nájdete na odkaze:
https://vudpap.sk/krizova-intervencia
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 234 860.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49; 0910 186 698.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Ukončujeme overovanie obsahových štandardov v praxi

V mesiaci jún ukončujeme proces overovania obsahových štandardov. Ďakujeme všetkým overovateľom, ktorý počas overovania obsahových štandardov zaznamenali 631 odborných reflexií na diagnostické obsahové štandardy a 839 odborných reflexií ku obsahovým štandardom pre odborné činnosti. Reflexie boli zaznamenávané pri práci s klientom a komparáciou postupov v obsahových štandardoch s poskytovaním starostlivosti na školách v rámci školského podporného tímu a v rámci starostlivosti poskytovanej v poradenských zariadeniach. S overovateľmi sme uskutočnili odborné stretnutia spolu s autormi štandardov [...]

June 30th, 2022|

Pripravujeme akreditované inovačné vzdelávanie s názvom „Koordinácia metodického usmerňovania“

VÚDPaP pripravil pre riadiacich zamestnancov a odborných zamestnancov zariadení poradenstva a prevencie inovačné vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR, prostredníctvom ktorého si účastníci inovujú vedomosti a zručnosti v oblasti: legislatíva, štandard v metodickom usmerňovaní, obsahové a výkonové štandardy odborných činností, metodické pokyny a informácie s poskytovaním dištančného (online) poradenstva a terapie, koordinácia metodickej činnosti, koordinácia školských podporných tímov, posilnenie mäkkých zručností vo vzdelávaní a rozvoji dospelých, Súčasťou vzdelávania je praktická stáž vo VÚDPaPe. S prihliadnutím na povahu [...]

June 29th, 2022|

Prinášame trojicu odborných postupov k téme Dieťa a záškoláctvo

Odborný postup Dieťa a záškoláctvo Základným cieľom je zabezpečenie pravidelnej dochádzky žiaka do školy a identifikácia problému, ktorý zapríčinil jeho rizikové správanie. Druhým cieľom je vytvoriť komunikačný kanál so zákonnými zástupcami a nastavenie spolupráce medzi nimi a školským podporným tímom, prípadne poradenským zariadením. Úprava a eliminácia rizikového správania žiaka predstavuje dlhodobý proces, počas ktorého dochádza k jeho reedukácii s cieľom zamedziť spúšťaču (vnútorný konflikt, tenzia, úzkosť a iné), aby opätovne spustil tento nežiaduci jav. Ideálny [...]

June 29th, 2022|

Metodika CHITT

Hosťami dnešného podcastu Odborne na slovíčko sú špeciálny pedagóg Martin Kmeť a psychológ Vladimír Dočkal, ktorí nám priblížia skríningový test CHITT, zameraný na čitateľskú spôsobilosť v slovenskom jazyku. Dnešnou témou nadviažeme na predchádzajúci podcast, v ktorom sme upriamili svoju pozornosť na  výskumné úlohy, realizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Špeciálny pedagóg Martin Kmeť okrem výskumu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytuje špeciálnopedagogickú starostlivosť v rámci Detského centra VÚDPaP-u. Psychológ Vladimír Dočkal pôsobiaci [...]

June 29th, 2022|Tags: , , |

Vyberáme letný detský tábor- 2. časť

V našom podcaste sme sa pred týždňom venovali výberu letného tábora, ale aj tomu, kedy pre naše dieťa tábor nie je vhodný. Dnes budeme hovoriť o tom, ako zabrániť detskej táborovej šikane a pozrieme sa aj na denné tábory. Radí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.

June 27th, 2022|Tags: , |

Výskum na VÚDPaP-e

V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko si predstavíme výskumné úlohy, ktorým sa venujú výskumní pracovníci VÚDPaP-u. Našou hostkou je psychologička Alena Kopányiová, ktorá nám priblíži empirické štúdie, realizované v rámci výskumnej úlohy Vplyv ranej starostlivosti na vybrané vývinové ukazovatele u detí z marginalizovaných rómskych  komunít, a tiež v rámci výskumnej úlohy Psychosociálny obraz detí a mládeže v oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/kyberšikany a prevencie radikalizmu. Zameriame sa aj na výzvy, [...]

June 22nd, 2022|Tags: , |

ZVEREJŇUJEME ODBORNÉ POSTUPY V TÉMACH DIEŤA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A KARIÉROVÉ PORADESTVO

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je duševná zaostalosť definovaná ako „stav zastaveného či neúplného vývoja, ktorý je charakterizovaný narušením schopností prejavujúcich sa počas vývojového obdobia, ktoré prispievajú k celkovej úrovni inteligencie, t. j. poznávacích, rečových, pohybových a sociálnych schopností“ (Bendová, Zikl, 2011, s. 9). Pre potreby pedagogickej praxe je stále zaužívaný aj termín mentálne postihnutie. Nachádzame ho v niektorej staršej odbornej literatúre a tiež v školskom zákone (č. 245/2008 Z. z. – zákon o výchove [...]

June 20th, 2022|

Vyberáme letný detský tábor- 1. časť

Premýšľate nad tým, že svoje dieťa dáte do tábora? V dnešnom podcaste vám povieme o tom, ktoré tábory rozhodne nie sú vhodné a čo treba zohľadniť, ak chcete vybrať ten najlepší. Radí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie PhDr. Eva Smiková, PhD.

June 20th, 2022|Tags: , |

Webinár #79 – Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=qzZBVi8AO9w PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á REGISTRÁCIA PRE OZ / PZ

Využitie artefiletiky v školskom prostredí

V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko uzavrieme sériu podcastov zaoberajúcich sa kresbovými technikami. Našou hostkou je liečebná pedagogička a artepsychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá nám priblíži tému artefiletiky a jej využitie v školskom prostredí.

June 15th, 2022|Tags: , |

NOVÉ ODBORNÉ POSTUPY NA TÉMU DIEŤA Z DYSFUNKČNÉHO RODINNÉHO PROSTREDIA

Zverejňujeme sériu odborných postupov zameraných na tému „dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia v edukačnom, poradenskom a reedukačnom procese a práci s dysfunkčnou rodinou v prípade rozvodu“: Dieťa z dysfunkčného rodinného prostredia v edukačnom aj poradenskom procese Nevyhnutnou súčasťou kvalitnej sanácie rodín je multidisciplinárny postup. Umožňuje, aby sa opatrenia vykonávali alebo sa na nich podieľali pomáhajúci profesionáli z rôznych pomáhajúcich disciplín. Dobrým východiskom sanácie rodiny je, ak sú rodičia partnermi pomáhajúcich profesionálov z multidisciplinárneho tímu. [...]

June 13th, 2022|

Artefiletika – môže pomôcť aj môjmu dieťaťu?

Nemá vaše dieťa rado výtvarnú výchovu? Artefiletika by ho mohla zaujať. Čím sa odlišuje od arteterapie a ako môže maľovanie či kreslenie našim deťom pomôcť? Aj o tom sa dozviete z nášho podcastu Nahlas o deťoch s liečebnou pedagogičkou a artepsychoterapeutkou Mgr. Zuzanou Krnáčovou, MA, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: liečebná pedagogička a artepsychoterapeutka Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD.

June 13th, 2022|Tags: , |

Webinár #78 – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=oeG7vT85S_M

June 13th, 2022|Tags: , |

Využitie kresby rodiny v poručníckych sporoch

V dnešnom dieli podcastu Odborne na slovíčko zameriame našu pozornosť na využitie kresby rodiny v poručníckych sporoch. Našou hostkou je psychologička Jarmila Zsírosová, ktorá nám vysvetlí v čom spočíva rozdiel medzi kresbou rodiny a kresbou začarovanej rodiny. V podcaste si môžete vypočuť aj odpovede na to, ako sa využíva kresba rodiny v súdnoznaleckom posudzovaní či príklady konkrétnych kazuistík v kontexte rodičovskej kontroly prístupu a ich prejavov v kresbe.

June 8th, 2022|Tags: , |

Categories

Go to Top