Nasledujúce týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme, s ktorou sa pedagogickí a odborní zamestnanci v systéme poradenstva a prevencie často stretávajú, konkrétne pôjde o vývinové poruchy učenia. Hostkou bude špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v tíme národného projektu „Usmerňovať pre prax“. Dnes sa dozviete, prečo je dôležité diagnostikovať deti s vývinovou poruchou učenia a ako vyzerá odporúčaný diagnostický postup. Hovoriť budeme aj o obsahu následného plánu starostlivosti o dieťa s vývinovou poruchou učenia a o častých chybách pri intervenciách.

Odporúčanú štruktúru a obsah správy z diagnostického vyšetrenia nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4972

Podcast Úvod do vývinových porúch učenia: https://vudpap.sk/uvod-do-specifickych-poruch-ucenia/

Bližšie informácie o vývinových poruchách učenia sa dozviete v odborných postupoch:
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Vyvinove-poruchy-ucenia-%E2%80%93-diagnostika.pdf
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/07/Vyvinove-poruchy-ucenia-intervencia-v-zakladnej-skole.pdf

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, špeciálna pedagogička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept