Home»Events»Vzdelávanie pre inštitúcie»Vzdelávanie pre inštitúcie - 1/2 2020»Neverbálne techniky zamerané na individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi ZŠ – KE
Loading Udalosti

Pozvánka

Neverbálne techniky zamerané na individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi základných škôl (I. a II. stupeň) – doplnené o krátke kazuistiky.

Lektor:

Mgr. Ľubica Kövérová

Miesto konania a termín konania :

Košice – 17.2.2020, Zasadacia miestnosť CPPPaP, Karpatská 8, Košice – 9:00 – 15:30 hod.

Uzávierka prihlášok:

14.2.2020  alebo po naplnení maximálneho počtu prihlásených

Typ aktivity:

Vzdelávací seminár

Krátka charakteristika:

Na úvod vzdelávania bude od prednášaná krátka teória k jednotlivým terapeutickým metódam – muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia,  a  jej ciele, témy a techniky, ktoré sa využívajú v individuálnej a skupinovej (rovesníckej, rodinnej, súrodeneckej) práci s detským klientom. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s novými pojmami, osvojenie si nový ch terapeutických postupov formou zážitkovej práce, skupinové riešenie prípadov formou kazuistík a analýza videozáznamov v práci s detským klientom.

Cieľová skupina:

Odborní zamestnanci štátnych a súkromných CPPPaP a CŠPPaP- Psychológovia

Počet účastníkov:

Max. 20, po naplnení počtu prihlásených bude prihlasovanie zastavené. V prípade nedostatočného počtu účastníkov, bude vzdelávanie zrušené.

Cena:

30,- eur.

Upozornenie: Úhradu je nutné zrealizovať hneď po prihlásení, a to najneskôr do 14.2.2020.
Spôsob platby: BANKOVÝ ÚČET PRE PLATBU – IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Variabilný symbol: uveďte dátum vzdelávania v tvare: ( DDMMRRRR)
Do poznámky pri platbe, prosím, uveďte:
A: v prípade fyzickej osoby: Vaše PRIEZVISKO a MENO (účastníka)
B: v prípade právnickej osoby: v tomto poradí – 1. MESTO, 2. NÁZOV organizácie uveďte v skratke napr.“CPPPaP“

* V prípade odhlásenia sa z akéhokoľvek dôvodu, neskôr ako 3 dni pred realizovaným vzdelávaním, vám nebudeme môcť vrátiť

účastnícky poplatok.

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii:
Nikola Mitrášová, Mgr. Jozefína Fusek Švingálová, e-mail: vudpap.vzdelavanie1@gmail.com,
tel.: 0910 185 813

Súvisiace linky:

Prihlásovanie-KE-17.2.2020 (link na prihlasovací formulár)

Zdieľajte tento príbeh, vyberte si platformu!

Categories

Go to Top