V rámci podpory implementácie štandardov je špecifikovaná čiastková aktivita, ktorá je zameraná na tvorbu intelektuálnych výstupov pre kvalitu systému VPaP.

V rámci tejto aktivity rozšírime náš tím o externých expertov, ktorí budú pracovať na nastavení Inštitútu inovácií a Inštitútu kvality.

 • Pozícia externého experta, ktorý ponúka inováciu pre nastavenie  Inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a svojimi osobnými skúsenosťami s realizáciou inovácie túto inováciu spracuje s možnosťou jej overenia na úrovni ľudských zdrojov, nástrojov alebo  technológií.
 • Pozícia externého experta, ktorý sa bude spolupodieľať na nastavení Inštitútu kvality, v rámci ktorého bude prebiehať intenzívna práca v expertných skupinách. Cieľom ktorých bude zabezpečiť prepojenie intelektuálnych výstupov na medzirezortnej úrovni s predpokladom nastavenia systémových opatrení v jednotlivých dotknutých rezortoch a nastavení nástrojov vymožiteľnosti kvality z pozície štátu a z pozície rodiča.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Nastavenie kontinuálneho mapovania potrieb rodiny a následné vyhodnotenie novovynárajúcich sa potrieb dieťaťa a jeho rodiny v systéme VPaP;
 • Nastavenie Inštitútu kvality ako platformy pokrývajúcej kontrolné a podporné mechanizmy vo vzťahu k dodržiavaniu štandardov, vo vzťahu k exekutíve v systéme VPaP;
 • Spracovanie inovácie, ktorá reflektuje novovynárajúce sa potrieby dieťaťa a jeho rodiny ako nástroj zvyšujúcej kvalitu poskytovaných služieb.

Mzda (brutto): 18,50 EUR/ hod. + odvody

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce

Termín nástupu: september 2020 / dohodou

Informácie o výberovom konaní:
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk;  v predmete uveďte názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca:
VŠ vzdelanie min II. stupňa, znalosť školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom.

Pozícia vhodná pre absolventa:   Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
personalne@vudpap.sk


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Externý expert sa bude venovať, riešiť a vypracovávať nasledovné témy a oblasti:

 • hodnotenie kvality implementácie štandardov
 • autoevalvácia a vytvorenie autoevalvačných nástrojov
 • postupy, fázy a náplň metodickej podpory v spolupráci s NP UpP
 • etika v rámci hodnotenia štandardov kvality
 • nastavenie vymožiteľnosti kvality v systéme VPaP
 • prepojenie intelektuálnych výstupov na medzirezortnej úrovni
 • návrhy inovatívnych programov, stratégií, prístupov, postupov, spôsobov, metód…