KONTAKTNÝ FORMULÁR

ZAKLIKNITE POSLEDNÚ VOĽBU

VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE
A PATOPSYCHOLÓGIE


Cyprichova 42
831 05 Bratislava☏ + 421 2 4342 0973
e-mail: vudpap@vudpap.sk
web: vudpap.sk

IČO: 00681385
DIČ: 2020796415

bank. spojenie: 7000065164/8180
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164