PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa ako priamo riadené rezortné vedecko-výskumné pracovisko Ministerstva školstva Slovenskej republiky zameriava na riešenie problémov, ktoré spoločenská, a predovšetkým výchovno-vzdelávacia prax považuje za prioritné z pohľadu psychologických a pedagogických vied. Ako jediné pracovisko na Slovensku sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí v norme a patológii, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú a možností jeho optimalizácie v škole, rodine i ďalších zariadeniach a inštitúciách.

Snahou pracovníkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je účinne a efektívne podporovať plnenie programových cieľov Vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania (Národný Program rozvoja výchovy a vzdelávania) a v oblasti vedy a techniky. Činnosť a náplň práce ústavu sú už tradične stanovené kontraktom uzatvoreným medzi MŠ SR a VÚDPaP a plán hlavných úloh na rok je jeho podrobným rozpracovaním.

Cieľom úloh prijatých VEGA je základný psychologický výskum a rozvoj vlastnej vedeckej disciplíny. V oblastiach, na ktoré sú zamerané, realizuje VÚDPaP aj viaceré praktické aktivity. V rámci základného výskumu sa skúma vývin dieťaťa z bežných škôl ako štandarda pre porovnávanie charakteristík vývinu nadaných detí, detí s rôznymi formami postihnutia a detí z minorít. Sledujú sa vplyvy rôznych foriem školského, rodinného a mimorodinného pôsobenia na psychiku dieťaťa a identifikujú sa činitele, ktoré sú najdôležitejšie pre jeho priaznivý vývin. Z nich sa vychádza pri tvorbe optimálnych postupov rozvoja nadaných detí, detí s rôznymi formami postihnutia, detí z minorít, pri integrácii takýchto detí v škole (i v spoločnosti) a tiež pri formovaní optimálnych programov prevencie detí ohrozených sociálno-patologickými javmi.