OVERVIEW OF ACTIVITIES OF VÚDPaP

VÚDPaP conducts basic research in the field of psychology and pathopsychology of children and pupils with an emphasis on the psychological, personal, emotional, somatic and social development of children and pupils and the development of psychological and pedagogical research methodology. It also implements applied research in the field of developmental, pedagogical, educational, counseling and social psychology with a focus on the practical use of acquired knowledge in the educational process and counseling practice, as well as research, analysis, forecasting and expertise in accordance with the mission of the Institute. Read more

HISTORY

VÚDPaP was established by a resolution of the Presidency of the Slovak National Council of 26 November 1963 with effect from 1 January 1964. The idea to establish a workplace focused on psychological research of a child was promoted by Associate Professor PhDr. Miroslav T. Bažány, who also became its first director. From the very beginning, the institute worked in the education sector; since 1968, the Slovak Ministry of Education has been the founder. Until 1992, the institute had activities for the whole of the then Czechoslovakia. Read more

Kľúčové oblasti výskumu

Psychický vývin detí bežnej populácie
Špecifiká psychického vývinu detí minoritných skupín (postihnutých, nadaných, sociálne znevýhodnených)
Sociálny vývin detí a mládeže

Aplikácia vedeckých poznatkov

Súčasťou činnosti Detského centra pre vzdelávanie a výskum je poskytovanie komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú
Odborní pracovníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na základe svojich výskumných skúseností poskytujú poradenské služby deťom, ich rodičom a učiteľom pri problémoch detí v oblasti kognitívneho, sociálneho, emocionálneho, školského a kariérového vývinu

Metodické, školiace a vzdelávacie aktivity

VÚDPaP úzko spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, prostredníctvom Sekcie metodických a vzdelávacích činností zabezpečuje pre ich pracovníkov metodické, školiace a supervízne aktivity
V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov pripravuje ústav slovenské verzie psychodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži
Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity výberové prednášky, exkurzie, odborné praxe a stáže
Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s nadanými deťmi, deťmi s poruchami správania a kariérového poradenstva

Information - Publishing Services and Publishing Activities

Informačno-edičné stredisko VÚDPaP disponuje dobre vybavenou odbornou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby nielen zamestnancom VÚDPaP, ale aj externým užívateľom – odborníkom príbuzných profesií, pracovníkom univerzít a vysokoškolským študentom. Zostavuje rešerše a bibliografie z oblastí vývinovej, pedagogickej a školskej psychológie, detskej patopsychológie a sociálnej patológie
VÚDPaP vydáva dva razy do roka časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologickým časopisom vychádzajúcim v slovenčine. Uverejňuje aj príspevky v českom jazyku. Každá štúdia má anglický súhrn. Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografie a zborníky


INFORMAČNÉ A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

Informačno edičné stredisko Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je otvorené každý pondelok od 15 do 18 hod.
We offer professional books and periodicals in the field of psychology, pedagogy, social work and medicine. Read more