Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy metodického usmerňovania pre odborných a pedagogických zamestnancov/zamestnankyne patriacich do systému poradenstva a prevencie.

Odborný asistent/odborná asistentka spolupracuje na vedecko-výskumnej činnosti, ktorej cieľom je štandardizácia psychologických, špeciálno-pedagogických a sociálno-pedagogických diagnostických nástrojov a podieľa sa na realizácii čiastkových výskumných úloh projektu.

Náplň práce:

 • asistencia pri realizácii výskumov centrovaných na problematiku psychodiagnostiky,
 • asistencia pri odborných výstupoch, príprava podkladov a odborných textov,
 • spolupráca na štandardizácii psychodiagnostických nástrojov,
 • podieľanie sa na príprave, spracovaní a vyhodnocovaní dát,
 • administratívne a asistenčné práce.

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. VŠ vzdelanie II. stupňa, odbor psychológia/učiteľstvo psychológie,
 • prax min. 2 roky v systéme poradenstva a prevencie.

Ďalšie požadované kompetencie:

 • práca s literatúrou a odborným textom,
 • kultivovaný verbálny a písomný prejav,
 • schopnosť kooperovať v rámci kolektívu,
 • analytické a kritické myslenie, dôslednosť a svedomitosť,
 • základné znalosti z oblasti psychometriky a metodológie psychologického výskumu,
 • znalosť práce s Microsoft Office (Excel, Word a PowerPoint),
 • znalosť niektorého zo štatistických programov (SPSS, STATA, JASP, programovací jazyk R, …).

Mzda (brutto):  1454€

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok/hlavný pracovný pomer – po dobu trvania národného projektu (koniec 05/2023)
Termín nástupu: 8/2022 alebo dohodou

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Odborný asistent/Odborná asistentka – diagnostické nástroje (UPP)“

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.