MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP, ŠKOLSKÉ PODPORNÉ TÍMY  

Na tejto stránke nájdete množstvo odborných materiálov, návodov, inšpirácií z praxe ale aj vzdelávaní k témam multidisciplinárnej spolupráce a školských podporných tímov, ako aj manuály pre odborných a pedagogických zamestnancov v ŠPT.  

Multidisciplinárny prístup odborníkom a klientom umožňuje, aby spoločne dospeli k užitočným postupom a riešeniam s adekvátnym počtom intervencií. Jeho základom je prepojenie a koordinácia odborníkov z jednej, alebo viacerých inštitúcií a aktívne zapojenie klienta. Zážitok úspechu z multidiscilplinárnej spolupráce upevňuje tím a zároveň mu umožňuje riešiť náročnejšie úlohy. 

Multidisciplinárny prístup nám pomáha: 

  • používať a prepájať informácie z rôznych disciplín tak, aby sme získali komplexný pohľad 
  • stanoviť si spoločný cieľ a spoločne pracovať na jeho napĺňaní 
  • pochopiť, že môžeme komunikovať o jednej veci, ale používame pritom odlišný jazyk 
  • efektívne využiť čas na odborné intervencie a postupy.

Školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen s deťmi/žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ich komunitou a ďalšími odborníkmi v rezorte školstva a mimo neho. Multidisciplinárnou spoluprácou môžu efektívne podporiť deti/žiakov školy a maximalizovať ich šance na úspech. 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept

Štandardy, zatiaľ procesné štandardy odborných a odborno-metodických činností týkajúce sa multidisciplinárnej spolupráce nájdete na tomto odkaze. Patria tam:

  • Odborné konzílium
  • Koordinácia odbornej starostlivosti o klienta
  • Koordinácia činnosti multidisciplinárneho tímu
  • Rané poradenstvo
  • Kariérová výchova a kariérove poradenstvo pre školy