KONZULTÁCIE

Vzhľadom na to, že sa nám množia telefonáty a správy k obsahu, ktorý kompetenčne nespadá do  obsahu našej činnosti, dovolíme si špecifikovať, v čom poskytujeme metodické usmernenie.

 V akých oblastiach VÚDPaP metodicky usmerňuje?

  • Odpovedá na odborné otázky, súvisiace s činnosťou zariadení v systéme výchovného poradenstva a prevencie
  • Konzultuje postupy pri odborných činnostiach školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, psychológov, výchovných poradcov a školských poradcov
  • Konzultuje výber diagnostických nástrojov a interpretáciu výsledkov
  • Ponúka inovatívne prístupy a vzdelávacie programy pre prácu s deťmi a žiakmi v systéme výchovného poradenstva a prevencie

V prípade nejednoznačného výkladu legislatívy, dodatkov k legislatíve, metodických usmernení a pokynov, je potrebné kontaktovať inštitúciu, ktorá predmetné dokumenty vydala. Konzultácie poskytujeme primárne mejlom, spravidla odpovedáme najneskôr do 30 dní.

Svoje otázky k metodickému usmerneniu prosím zasielajte na emailovú adresu: metodik@vudpap.sk