INTEGROVANÁ SKUPINA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU – ISKA

ISKA je  skupina detí v predškolskom veku, ktorá nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, pričom výchovno-vzdelávací proces počas dňa prebieha podľa modifikovaného ISCED 0.  ISKA  je zložená z detí vo veku od troch rokov po zaškolenie, spravidla desať detí bez postihnutia a päť detí s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra pre vzdelávanie a výskum). Typ a závažnosť postihnutia nie sú pri zaraďovaní dieťaťa do skupiny podstatné. Režim dňa je rovnaký ako v bežných materských školách; s deťmi pracujú predškolská a špeciálna pedagogička s asistentkou. Ciele a postupy práce sa vypracúvajú v spolupráci s logopédkou, fyzioterapeutkou a psychologičkami. Práca so skupinou, ktorá je rôznorodá vekom, vývinovou úrovňou a zdravotným stavom, napĺňa princípy inkluzívnej predškolskej pedagogiky.

Integrovaná skupina detí predškolského veku (ISKA)

Odborná zamestnankyňa – pedagogička
Alžbeta Chlebišová 02 4488 1649 alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
Odborná zamestnankyňa – pedagogička
Mgr. Jana Kružliaková 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk
Pomocná sila Terézia Barátová 02 4488 1649 terezia.baratova@vudpap.sk

Diagnosticko-terapeutické skupiny