Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie?

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.
Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup  – spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.

Zapojte sa do tímu v regionálnom projektovom centre pre Žilinský kraj a získajte možnosť:

 • Podporovať sieťovanie odborníkov a inštitúcií v kraji.
 • V spolupráci s expertkami a expertami z inštitúcií podporovať prípravu na implementáciu štandardov do praxe.
 • Spolupracovať na finalizácii odborných výstupov a záverečných správ
 • Koordinovať zber dotazníkov a komunikovať s účastníkmi a účastníčkami programu „Podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi“ – distribúcia certifikátov.
 • Mzda (brutto)
  1 811,- €

Iné benefity:

 • Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
 • Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
 • Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
 • Príležitosť využiť home-office – po dohode s nadriadeným.
 • K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook.

Miesto výkonu práce: ZA kraj
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer na dobu trvania pozície *do konca marca 2023*

Termín nástupu: ASAP

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk, v predmete uveďte názov pozície: Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v praxi.

 Regionálnom projektom centre. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca

 • VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania.
 • Min. 8 rokov relevantných pracovných skúseností.
 • Preukázaná orientácia v školskej problematike a systéme VPaP (pracovné skúsenosti zo zložiek systému alebo spolupráce so systémom).
 • Znalosť regionálnych pomerov a špecifík, skúsenosť s tvorbou výstupov s národným dopadom.
 • Schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy a funkčné siete, konzultovať a dospieť ku kompromisom.
 • Orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projektovom manažmente a myslení.

Stručná charakteristika spoločnosti: 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie:

 • procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie,
 • sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva,
 • asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.
www.esf.gov.skwww.minedu.sk

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.