ŠIKANOVANIE

Výskumné úlohy

Výskumný ústav detskej psychológie (VÚDPaP) mapuje vo svojich výskumoch aj oblasť šikanovania, kvantitatívne a kvalitatívne dáta môžu slúžiť pre dobrú orientáciu o výskyte tohto javu. V uvedených výskumoch VÚDPaP nájdete odpovede na otázky aké formy šikanovania sa najčastejšie vyskytujú, komu sa deti zvyčajne so šikanovaním zverujú a pod.

Manuály pre odborných zamestnancov

Abstrakt: Bulletin je určený zamestnancom škôl ako základný odborno-informačný materiál o problematike prevencie a riešenia šikanovania v školskom prostredí. Odporúčame vytlačiť vo formáte A4 a poskladať ako skladačku.

Dokument nájdete tu:

DOWNLOAD

Abstrakt:  Bulletin je určený zamestnancom škôl ako základný odborno-informačný materiál o problematike prevencie a riešenia kyberšikanovania v školskom prostredí. Odporúčame vytlačiť vo formáte A4 a poskladať ako skladačku.

Dokument nájdete tu:

DOWNLOAD

Manuály pre OZ komplexne popisujú ich jednotlivé odborné činnosti a aj cieľovú skupinu, ktorej sa ten ktorý odborník venuje. V každom z manuálov nájdete kapitoly venované téme šikanovania.

Konferencie

Konferencia Dieťa v ohrození sa každý rok tematicky zameriava aj na oblasť prevencie, niektoré príspevky nájde v zborníku z konferencie z roku 2019.

  • V dňoch 7.- 8.11. 2019 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizoval v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími partnermi – TELECOM, UNESCO v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození, ktorá mala názov: „…aby pomoc prišla včas!“. Problematike prevencie sa venovala  samostatná Sekcia „Prevencia rizikového správania“. Súčasťou konferencie boli aj príspevky týkajúce sa prevencie rizikového správania detí a mládeže (vrátane kyberšikanovania):
    Zborník z konferencie TU.

Príručky, programy

Ak chcete pracovať s celou triedou, alebo skupinou, môžete využiť príručky a programy s aktivitami, postupmi, ktoré sú zamerané na univerzálnu a selektívnu prevenciu.

Mediálne výstupy