Home»VÚDPaP»Our Team»Zuzana Vojtová

Zuzana Vojtová

Mgr. Zuzana Vojtová

sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie venuje výskumným úlohám v oblasti rizikového správania detí a mládeže (užívanie návykových látok, šikanovanie a iné sociálno-patologické javy), tvorbe a realizácii preventívnych programov zameraných na primárnu a sekundárnu prevenciu. Spolupracuje aj na medzinárodných projektoch v oblasti prevencie (EURONET) a v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Tiež sa podieľa na príprave koncepčných materiálov, expertíz a na metodickom vedení zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Venuje sa poradenstvu pre deti a rodiny, supervízii a vzdelávaniu.

Webinár #31 – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

November 13th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: , , , |

2022-06-28T12:40:04+02:00March 15th, 2019|

Zdieľajte tento príbeh, vyberte si platformu!

Categories

Go to Top