Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú a vyžadujú si špecifický prístup (sociálne alebo zdravotné znevýhodnenie, LGBTIQ+, kultúrne odlišné prostredie atď.). Webinár prinesie zážitkovú aktivitu Krok vpred v online priestore. Podporíme tak rozvoj kritického myslenia a scitlivovanie, čo dáva priestor na zvýšenie uvedomenia rôznych potrieb a zároveň ich rešpektovania. Aktivitu vytvára priestor na komunikáciu o rôznorodosti a je ju možné realizovať  na školách v rámci preventívnych programov CPP i učiteľmi napr. v rámci občianskej náuky, slovenského jazyka, etickej výchovy či triednickej hodiny.

Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Krok vpred
 .
Dátum: 13.2.2023
Čas: 14:30-16:00 (90 min.)
Lektorky:
Mgr. Katarína Mihinová,
Mgr. Michaela Valicová, PhD.
.
Webinár je určený pre PZ/OZ zo ZŠ, SŠ, G a CPP.
Prihlásiť sa môžete TU: http://bitly.ws/zQcp