INFORMATION - PUBLISHING SERVICES AND PUBLISHING ACTIVITIES

VÚDPaP vykonáva publikačnú činnosť a poskytuje okrem iného aj informačno – edičné služby [IES].
Nájdete u nás odborné publikácie a periodiká z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce aj medicíny.

Vydávame dva druhy časopisov: Psychológia a patopsychológia dieťaťa [PaPD] – recenzovaný odborný časopis
a Dieťa v centre odbornej pozornosti – metodicko-odborný časopis pre poradenskú prax a širšiu verejnosť.

We will be happy to answer your questions via e-mail address: kniznica@vudpap.sk