INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV –
uchádzači VÚDPaP