ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Platnosť: od 01.10.2020V Bratislave dňa 30.9.2020

…………………………………………
Mgr. Janette Motlová