ZODPOVEDNÁ OSOBA PODĽA z.č. 54/2019 Z. z.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať podnety zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice
  • písomne (zásielku označiť „do vlastných rúk“)
  • elektronicky: e-mail

zodpovedná osoba:  Denisa Várošová
adresa:       Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
e-mail:       sekretariat@vudpap.sk | riaditelka@vudpap.sk