Procesné štandardy odborných a odborno-metodických činností

O procesných štandardoch

Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť. Štandardy sú tvorené v záujme detí a ich rodín, ale nositeľom tejto zmeny sú všetci odborní a pedagogickí zamestnanci v školách a školských zariadeniach.

Procesné štandardy sú výsledkom práce viac ako päťdesiat interných a externých odborníkov a odborníčok z oblastí manažmentu škôl a školských zariadení, psychológie, školskej psychológie, klinickej psychológie, špeciálnej  a sociálnej  pedagogiky, logopédie, raného poradenstva, či prevencie. Okrem odborných a pedagogických zamestnancov z rezortu školstva sme spolupracovali s platformami rodičov, zástupcami akademickej sféry a kolegami z iných rezortov. Zároveň mali všetci odborní a pedagogickí zamestnanci možnosť pripomienkovať návrh procesných     štandardov, vďaka čomu sme získali a individuálne posudzovali takmer 2500 pripomienok.

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na mailovej adrese: otazky.standardy@vudpap.sk.
Podporné nástroje pre implementáciu štandardov nájdete na tomto odkaze.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal pred Vianocami metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností. Čo sú to procesné štandardy a pre koho je určené metodické usmernenie? Počúvajte v prvom podcaste Odborne na slovíčko TU

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept

Frekventované otázky


Pripomienkovanie procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností 

Dňa 17.8.2020 boli na webovej stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zverejnené Návrhy procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. Celkový počet uverejnených štandardov bol 20.

Pripomienkové obdobie trvalo 5 týždňov, teda 17-8. – 21.9.2020. Cez online formulár sme ku každému štandardu evidovali celkovo 572 pripomienkových formulárov od 193 pripomienkujúcich subjektov. Jeden subjekt mohol vyplniť viacero pripomienkových formulárov. Každý vyplnený formulár mohol obsahovať jednu a viac pripomienok. Celkový počet pripomienok je 2.479.

Každá pripomienka z celkového počtu 2.479 bola individuálne vyhodnocovaná v rámci interného tímu expertov a v spolupráci s externými expertmi v zastúpení odborníkov z celého Slovenska.

Pri evidovaní jednotlivých pripomienok sa opakovali najčastejšie výhrady k počtu administratívnych úkonov v rámci výstupov z jednotlivých krokov procesných štandardov. Tieto sme na základe pripomienok od odbornej verejnosti  zredukovali približne o 40%.

Zároveň sa pripomienky týkali obáv z finančnej a časovej dotácie na klienta pri dodržiavaní daných procesných štandardov a priniesli otázky ohľadom praktických súvislostí s napĺňaním štandardu, ktoré v budúcnosti zodpovie vznikajúci Inštitút kvality.

Medzi pripomienkami sa objavovali aj súhlasné komentáre, celkovo tvorili 21% z celkového počtu evidovaných pripomienok. Komentáre vyhodnotené ako „iné podnety“ predstavovali 17% evidovaných pripomienok. V týchto odborná verejnosť reagovala na súčasný stav poradenského systému či legislatívy, avšak komentár nepredstavoval pripomienku k procesným štandardom. Ďalšou kategóriou sú pripomienky k procesným štandardom, ktoré nebolo možné zapracovať a predstavujú 20% evidovaných pripomienok. Počet zapracovaných pripomienok je 41%, po odčítaní súhlasných pripomienok a komentárov, ktoré sa netýkali procesných štandardov, predstavuje počet zapracovaných pripomienok 66%.

Viac o procese pripomienkovania a vyhodnotení pripomienok si môžete pozrieť v úvodnom dokumente k pripomienkovaniu a v záznamoch z webinárov:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept