DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE

Kľúčovým cieľom aktivity Diagnostické nástroje je vytvorenie systému kontinuálneho zabezpečovania adaptácie, aktualizácie a tvorby diagnostických nástrojov pre všetky zložky VPaP prostredníctvom spolupráce s vzdelávacími inštitúciami a poradenskými zariadeniami. Aktivita sa venuje takisto výskumným cieľom, kde medzi priority patrí skúmanie dopadov pandémie Covid-19 na psychické kvality detí a rodičov a ich diagnostika, sledovanie vybraných faktorov vstupujúcich do procesu slovného hodnotenia na základných školách a tiež výskum v oblasti jazykového vývinu detí z inopodnetného a inokultúrneho prostredia v predškolskom veku. Odborným a pedagogickým zamestnancom pomocou videometodík, podcastov a webinárov priblíži vybrané diagnostické nástroje a možnosti ich využitia, ako aj výsledky našich ďalších aktivít.

Výskumná činnosť
Webinars
Mediálne výstupy a podcasty
Štandardizácia
Konferenčné výstupy