ŠTANDARDIZÁCIA


Vo februári 2022 bol spustenýceloslovenský zber dát za účelom štandardizácie piatich diagnostických nástrojov a tiež zber dát na overenie jedného nástroja pre deti z inopodnetného, inokultúrneho a inojazykového prostredia. Za týmto účelom bola nadviazaná spolupráca s 33 externými expertmi z poradenských zariadení a 29 externými expertami z vysokých škôl a základných škôl, ktorí realizovali zber dát v materských a základných školách v rámci Slovenska. Výsledkom celého procesu je nastavenie kontinuálnej štandardizácie a tvorby diagnostických nástrojov overených na slovenskej populácii a ich implementácia do systému výchovného poradenstva a prevencie.

Prečo sa realizuje táto aktivita a čo je jej cieľom?

Psychologické, špeciálno-pedagogické a sociálno-pedagogické diagnostické nástroje sú nevyhnutnou súčasťou v procese identifikácie rozmanitých potrieb detí, a tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri určení samotnej diagnózy a následnej intervencie. V súčasnosti evidujeme nedostatok nástrojov, ktoré by reflektovali aktuálne potreby dieťaťa, a naopak, mnoho dostupných a využívaných metód sa riadi podľa neaktuálnych noriem, čo môže znižovať úroveň kvality poskytovaných služieb v systéme výchovného poradenstva a prevencie.

Cieľom je overenie a štandardizácia nižšie uvedených piatich diagnostických nástrojov, ktorých výber reflektuje potreby poradenských zariadení a potreby odborných a pedagogických zamestnancov (psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, a i.) v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Administráciou týchto nástrojov sa získajú dáta potrebné k vytvoreniu slovenských noriem a k overeniu nového nástroja adaptovaného na rozmanité potreby detí, vrátane potrieb detí z inojazyčného, inopodnetného alebo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zoznam diagnostických nástrojov

Test porozumenia reči (materské školy)

Test  porozumenia  reči je krátky  skríning  určený  na  zachytenie  problémov  dieťaťa  v  oblastiach: porozumenie hovorenému slovu, sluchová pozornosť a sluchová pamäť, porozumenie dlhším vetným  celkom,  používanie  predložkových  väzieb,  pravo-ľavej  orientácie a orientácie v mikropriestore,  diferenciácie  farieb  a  užívanie  prídavných  mien  určujúcich  veľkosť  alebo vzdialenosť. Testový materiál je rozdelený do troch variantov, ktoré sú zoradené podľa náročnosti pre vekové obdobia v rozmedzí od 4 rokov do 6 rokov a 11 mesiacov. Administrácia testu je krátka (5-10 minút) a prebieha hravou formou, kde dieťa má podľa inštrukcií vytvoriť obrázok. Po overení nástroja a stanovení noriem by mohol test slúžiť odborným zamestnancom pre identifikáciu problémov u detí so ŠVVP a u detí z inopodnetného, inokultúrneho a inojazyčného prostredia, čo by mohlo napomáhať k vytvoreniu ďalšej intervencie.

 Test cesty (základné školy)

Test cesty je krátka orientačná neuropsychologická skúška, ktorá je zameraná na odhalenie základných neurologických dysfunkcií. Test má skríningový charakter a je vhodný pre deti od 8 rokov. Samotné vyšetrenie sa skladá z dvoch častí. Počas testovania dieťa dostane záznamový hárok, pričom jeho úlohou je spojiť čiarou všetky číselné body v Časti A a kombináciu čísel a písmen v Časti B. Popri vykonávaní úlohy sa meria čas. Test cesty je jeden z najpoužívanejších testov aj vďaka jednoduchej a časovo nenáročnej administrácii. Využíva sa najmä v klinickej praxi pri diagnostike a je súčasťou mnohých komplexnejších neuropsychologických testovacích batérií.

 Pamäťový test učenia (základné školy)

Pamäťový test učenia je skúška pozornosti, krátkodobej aj dlhodobej verbálnej pamäte, schopnosti učiť sa, vybavovania naučených informácii a vplyvu interferenčných podnetov. Postihuje teda pomerne komplexný okruh kognitívnych schopností dôležitých pre učenie. Test je vhodný pre deti od 9 rokov. Pamäťový test učenia pozostáva z niekoľkých častí, kde dieťaťu bude opakovane administrovaná sada 15 podnetových slov z rôznych tematických oblastí a 15 slov, ktoré sa používajú na interferenciu. Dieťa má za úlohu si vybaviť čo najviac zapamätaných slov. Tento proces sa opakuje viackrát. Dĺžka administrácie závisí od oblasti, na ktorú sa zameriavame a trvá približne od 10 do 45 minút (dlhodobá verbálna pamäť). Test má v psychologickej diagnostike široké využitie, možno ho takisto využiť k zachyteniu porúch učenia, poruchy vnímania, je citlivý na prítomnosť mozgového poškodenia.

Škála miesta kontroly (základné školy)

Škála miesta kontroly je psychodiagnostický nástroj, ktorý zaznamenáva miesto kontroly – locus of control  u adolescentov od 11 do 19 rokov. Ide o krátku škálu, pozostávajúcu z 12 výrokov, kde žiak má za úlohu vyjadriť mieru svojho súhlasu na 4 bodovej škále. Škála poskytuje odborníkovi možnosť jednoducho a rýchlo zistiť, či je daný adolescent skôr externalista alebo internalista. Tento nástroj má široké využitie a je určený hlavne k zefektívneniu a zvýšeniu profesionalizácie práce klinických psychológov, školských psychológov a psychológov v pedagogicko-psychologických poradniach, v strediskách výchovnej starostlivosti, v detských domovoch či v diagnostických ústavoch.

 Dotazník sebahodnotenia a školskej úspešnosti detí (základné školy)

Dotazník poskytuje informáciu o postoji žiaka k vlastnému školskému výkonu. Obsahuje 48 položiek mapujúcich 6 oblastí (všeobecné schopnosti, matematika, čítanie, pravopis, písanie a sebadôvera). Je vhodný pre žiakov od 10 do 15 rokov, pričom administrácia je krátka a nenáročná (do 15 minút). Nástroj má široké využitie aj v klinickej praxi, pričom dokáže poskytnúť užitočnú informáciu o rôznych problémoch v škole, týkajúcich sa neprospievania, adaptácie alebo špecifických porúch učenia. Aktuálne, v čase  keď sa zvyšuje podiel závažných školských problémov (šikanovanie) a v dobe rôznych zmien v školských koncepciách, osnovách a organizačných opatreniach je tento nástroj nepochybne potrebný prvok pri identifikácii rozmanitých potrieb žiakov a nastavení potrebnej intervencie.

VÚDPaP  ďakuje všetkým zúčastneným externým expertom z poradenských zariadení a vysokých škôl, tiež vysokoškolským študentom pod ich supervíziou, rovnako rodičom a ich deťom za zapojenie sa do tohto dôležitého procesu, ktorý zvyšuje  kvalitu poskytovania služieb v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie a tiež dostupnosť diagnostických nástrojov.

Riešiteľský tím

Odborná riešiteľka
Mgr. Bc. Ivana Barqawi, PhD.

Interní experti
Mgr. Veronika Pekárová
Mgr. Lenka Kolcunová
Mgr. Katarína Dančová, PhD.
Mgr. Jakub Lieskovský, PhD.

Odborné asistentky
Mgr. Barbora Marosics
MSc. Natália Ciranová

Vedecko-výskumné inštitúcie a zariadenia poradenstva a prevencie spolupracujúce v procese overovania a štandardizácie diagnostických nástrojov

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Katedra pedagogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

CPaP Trnava, CPaP Banská Bystrica, CPaP Žiar nad Hronom, CPaP Žarnovica, CPaP Prievidza, CŠPP Trenčín, CPaP Považská Bystrica, CPaP Topoľčany, CPaP Nitra, CPaP Bratislava V, CŠPP Bratislava, CPaP Rožňava, CPaP Trebišov, CŠPP Námestovo, CPaP Prešov, CPaP Bardejov, CPaP Košice, CPaP Brezno, CPaP Detva.