Home»VÚDPaP»Voľné pozície
Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+02:00

VOĽNÉ POZÍCIE

2909, 2022

Regionálny expert: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

By |September 29th, 2022|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Regionálny expert: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie? Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie. Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup  – spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie [...]

107, 2022

Odborný asistent/odborná asistentka pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

By |July 1st, 2022|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Odborný asistent/odborná asistentka pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy metodického usmerňovania pre odborných a pedagogických zamestnancov/zamestnankyne patriacich do systému poradenstva a prevencie. Odborný asistent/odborná asistentka spolupracuje na vedecko-výskumnej činnosti, ktorej cieľom je štandardizácia psychologických, špeciálno-pedagogických a sociálno-pedagogických diagnostických nástrojov a podieľa sa na realizácii čiastkových výskumných úloh projektu. Náplň práce: asistencia pri realizácii výskumov centrovaných na problematiku psychodiagnostiky, asistencia pri odborných výstupoch, príprava podkladov a odborných textov, spolupráca na štandardizácii psychodiagnostických nástrojov, podieľanie sa na príprave, spracovaní a vyhodnocovaní dát, [...]

107, 2022

Odborný asistent/Odborná asistentka (NP Usmerňovať pre prax)

By |July 1st, 2022|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Odborný asistent/Odborná asistentka (NP Usmerňovať pre prax)

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy metodického usmerňovania pre odborných a pedagogických zamestnancov/zamestnankyne patriacich do systému poradenstva a prevencie. Odborný asistent/Odborná asistentka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v oblasti vzdelávanie. Náplň práce: príprava odborných podkladov pre potreby vzdelávania, organizačná podpora dištančných foriem vzdelávania pre odborných zamestnancov, podpora realizácie vzdelávacích programov v oblasti metodického usmerňovania - administratívne, organizačne a logisticky, komunikácia s ďalšími inštitúciami, spolupráca pri sieťovaní kľúčových partnerov, administratívna podpora v rámci [...]

111, 2021

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

By |November 1st, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových [...]

2602, 2021

Externý expert/lektor pre oblasť školskej legislatívy a právnych predpisov v systéme VPaP

By |February 26th, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Externý expert/lektor pre oblasť školskej legislatívy a právnych predpisov v systéme VPaP

Externý expert je členom expertnej skupiny  pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch. Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: školská legislatíva a právne predpisy v metodickom usmerňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva [...]

1009, 2020

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |September 10th, 2020|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

V rámci podpory implementácie štandardov je špecifikovaná čiastková aktivita, ktorá je zameraná na tvorbu intelektuálnych výstupov pre kvalitu systému VPaP. V rámci tejto aktivity rozšírime náš tím o externých expertov, ktorí budú pracovať na nastavení Inštitútu inovácií a Inštitútu kvality. Pozícia externého experta, ktorý ponúka inováciu pre nastavenie  Inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a svojimi osobnými skúsenosťami s realizáciou inovácie túto inováciu spracuje s možnosťou jej overenia na úrovni ľudských zdrojov, nástrojov alebo  technológií. Pozícia externého [...]

Categories

Go to Top