Voľné pozície2019-06-22T22:48:03+02:00

VOĽNÉ POZÍCIE

111, 2021

Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

By |November 1st, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

„Usmerňovať pre prax“ je národným projektom, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Interný expert/Interná expertka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v oblasti: Vzdelávanie tvorba intelektuálnych výstupov a koncepčných dokumentov, koncipovanie metodických príručiek, návrhov a odporúčaní pre oblasť metodického usmerňovania, priebežných a záverečných správ, kooperácia pri nastavovaní obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní, koordinácia procesu zavedenia a implementácie obsahových [...]

111, 2021

Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

By |November 1st, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Interný expert zodpovedný za koordináciu regionálnych riešiteľských tímov pri cielenej podpore implementácie štandardov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Spolupracuje pri koordinácii regionálnych tímov v RPC (regionálne projektové centrum) na úrovni 3 regiónov Slovenska – západné/BA, TT, TN, NR kraj, stredné/BB,ZA kraj, východné Slovensko/PO, KE kraj. Prostredníctvom koordinácie RPC sa aktívne podieľajú (v odbornej, manažérskej a metodickej rovine) na cielenej facilitácii prípravy zariadení v systéme VPaP na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracujú s regionálnymi tímami na zapojení inštitúcií do auditu potrieb inštitúcie vo vzťahu k štandardom, na príprave modelových [...]

2510, 2021

Interný expert pre rozvoj kvality v poradenskom systéme

By |October 25th, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Interný expert pre rozvoj kvality v poradenskom systéme

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie? Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie v školstve. Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup - spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme [...]

2602, 2021

Externý expert/lektor pre oblasť školskej legislatívy a právnych predpisov v systéme VPaP

By |February 26th, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Externý expert/lektor pre oblasť školskej legislatívy a právnych predpisov v systéme VPaP

Externý expert je členom expertnej skupiny  pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch. Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: školská legislatíva a právne predpisy v metodickom usmerňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva [...]

2602, 2021

Externý expert/lektor pre oblasť usmerňovania zamestnancov v systéme VPaP v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch

By |February 26th, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Externý expert/lektor pre oblasť usmerňovania zamestnancov v systéme VPaP v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch

"Externý expert je členom expertnej skupiny pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch." Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: koordinácia a metodické usmerňovanie  odborných zamestnancov v poradenských [...]

2602, 2021

Externý expert/lektor pre oblasť dištančných a online foriem práce a komunikácie

By |February 26th, 2021|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Externý expert/lektor pre oblasť dištančných a online foriem práce a komunikácie

Externý expert je členom expertnej skupiny pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch. Náplň práce: podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: dištančné a online formy práce a komunikácie v praxi pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP) [...]

1009, 2020

Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

By |September 10th, 2020|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Externý expert zodpovedný za tvorbu výstupov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP

V rámci podpory implementácie štandardov je špecifikovaná čiastková aktivita, ktorá je zameraná na tvorbu intelektuálnych výstupov pre kvalitu systému VPaP. V rámci tejto aktivity rozšírime náš tím o externých expertov, ktorí budú pracovať na nastavení Inštitútu inovácií a Inštitútu kvality. Pozícia externého experta, ktorý ponúka inováciu pre nastavenie  Inštitútu inovácií v systéme VPaP ako platformy zaoberajúcej sa mapovaním potrieb detí a ich rodín a svojimi osobnými skúsenosťami s realizáciou inovácie túto inováciu spracuje s možnosťou jej overenia na úrovni ľudských zdrojov, nástrojov alebo  technológií. Pozícia externého [...]

2201, 2020

Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

By |January 22nd, 2020|Categories: pracovné ponuky|Comments Off on Interný expert v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Odborná práca v pracovných skupinách pre tvorbu štandardov. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy pre systém VPaP. Stanovujú základnú metodológiu, rámce a postup pre tvorbu štandardov. Vypracúvajú štandardy podľa stanovenej základnej metodológie, rámcov a postupu pre tvorbu štandardov. Zúčastňujú sa na intenzívnych pracovných rokovaniach podľa stanoveného harmonogramu a špecializovanej oblasti konkrétnej pracovnej skupiny. Zodpovedajú za: Zadefinovanie a spracovanie základnej [...]

Categories

Go to Top