Zmluvy a dodatky – 2021

VÚDPaP


UpP

Zmluvy a dodatky – 2020

VÚDPaP


UpP

Štandardy

č.1 NPS – Zmluva – prenájom aut

č.2 NPS – Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.41203296, KE

č.3 NPS – Dodatok č.1 k Zmluve č. 9NP – 2019, upratovanie 
č.4 NPS – Zmluva o poskytovaní služieb_Profesia_2020
č.5 NPS – Allianz PZ_9870109689
č.6 NPS – Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. RSWN 11045ZM, SWAN
č.7 NPS – Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5NP-2020 Allianz, poistenie majetku

č.8 NPS – Allianz poistka 511119202 1

č.9 NPS – Zmluva o nájme multifunkčného zariadenia

č.11 NPS – Rámcová dohoda, tlač AEP (crz)

Dodatok č.1 k Ramcovej dohode č.11 NPS

č.12 NPS – Zmluva o nájme nebytových priestorov, TT (1)

č.13 NPS – Dodatok č.1 k Zmluve č.6 NPS – 2019 o nájme nebyt.priestorov
č.14 NPS – Dodatok č.1 k Prílohe č.1 k Zmluve č.6 NPS – 2020 o zabezpečení dodávky služieb a iných plnení súvisiacich s nájmom nebyt.priestorov, AGROCONS
č.15 NPS – Zmluva o poskytovaní verejných služieb – SWAN

č.16 NPS – Dodatok č.2 k Zmluve č. 3 NP – 2020 o prenájme nebytových priestorov
č.17 NPS – Zmluva o poskytovaní služieb
 
č.19 NPS – Rámcová dohoda časť I. – BA a okolie
č.20 NPS – Rámcová dohoda čast II. – BB a okolie
č.21 NPS – Rámcová dohoda časť III. – KE a okolie
č.22 NPS – Rámcová dohoda časť IV. – Prešov a okolie
č.23 NPS – Rámcová dohoda časť V. – Žilina a okolie

č.24 NPS – Rámcová dohoda časť VI. – NR a okolie
č.25 NPS – Rámcová dohoda časť VII. – Trenčiansky kraj
č.26 NPS – Rámcová dohoda časť VIII. – Trnavský kraj
č.27 NPS – Rámcová dohoda časť IX. – LM

č.28 NPS – Rámcová dohoda časť X. – TT, TN, BB, ZA
č.29 NPS – Rámcová dohoda časť. XI. – TT, TN
č.30 NPS – Rámcová dohoda časť. XII. – BA, TT, TN, BB, ZA
č.30A NPS – Zmluva o poskytovaní služieb

č.31 NPS – Nájomná zmluva

č.32 NPS – Kúpna zmluva Tibor Varga TSV Papier
č.33 NPS – Zmluva o uverejnení inzercie – Mediatel

2019

VÚDPaP

č.1 – Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
č.2 – D1 k Zmluve o dodávke plnu č. 9100066809
č.3 – Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb
č.4 – Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
č.5 – Kontrakt s MŠVVaŠ SR na rok 2019
č.6 – Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zabezpeč.praktickej výučby
č.7 – Dohoda o spolupráci pri realizácii Projektu ESPAD 2019
č.8 – Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
č. 9 – 2019 Zmluva o praktickej výučbe
č. 10 – Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020
č. 11 – Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich pác č. 13 – 2018
č. 12 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_242_2019 – text

č. 13 – 19 Zmluva o spolupráci, Združ.pre kariérové porad. a rozvoj kariéry
č. 14 – 2019 Zmluva o uverejnení inzercie
č. 15 – Autorská zmluva a licenčná zmnluva
č. 16 – Drovacia zmluva – DVO
č. 17 – Dodatok č. 1 k Zmluve o pokytovaní služieb so zabezpečením stravovacích poukážok
č. 18 – Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. 30217083 uzavretej dňa 25.07.2017
č. 19 Zmluva o akademickej spolupráci _Cesta von
č. 20 Dodatok č.1 ku Kontraktu s Min.ŠVVaŠ SR 5/2019
č. 21 Mandátna zmluva – BOZP, OPP
č. 22 – Zmluva o dielo – stavebne upravy
č. 23 – Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
č. 24 – Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci č.1-2019
č. 25 – Licencna zmluva M7
č. 26 – Zmluva o poskytovaní služieb M7

NP

č. 1 NP – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_242_2019 – text
č. 2 NP – Rámcova zmluva o spolupráci – MT Profesional Plkus Classic
č. 3 NP – Zmluva o nájme

č. 4 NP – Zmluva o zapozicani zariadena Simply (002)
č. 5 NP – Zmluva o prenájme nebytových priestorov, PO

č. 6 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov, NR

č. 7 NP – Zmluva o nájme č. 119311019, BB

č. 8 NP – Zmluva o poskytovaní internetových služieb Z1100092719, Prešov
č. 9 NP – Zmluva-o-upratovaní v Allianz

č. 10 NP – Zmluva o poskytnuti verejnych služieb, internet BB
č. 11 NP – Zmluva o poskytnuti verejnych služieb, internet NR
č. 12 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov, TN
č. 13 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov – DK
 č. 14 NP – Kúpna zmluva č. Z201932528_Z-3 kancelárske potreby 
 č. 15 NP – Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na kancelárske potreby č.
 č. 16 NP – PROFITON prenájom park.miesta
č. 17 NP – Kúpna zmluva (NTB)
č. 18 NP – Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 113-2019
č. 19 NP – Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 647460919 (3NP-2019)
č. 20 NP – Zmluva o najme a o servisno-materialnom zabezpeč., kopírky 42_2019

2018

2016