»»Neverbálne techniky v práci
Nahrávam Udalosti

Neverbálne techniky v práci s detským klientom zamerané na individuálne a skupinové sedenia

Lektorka: Mgr. Ľubica Kövérová

Na úvod vzdelávania bude odprednášaná krátka teória k jednotlivým terapeutickým metódam – muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia a jej ciele, témy a techniky, ktoré sa využívajú v individuálnej a skupinovej (rovesníckej, rodinnej, súrodeneckej) práci s detským klientom. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s novými pojmami, osvojenie si nových terapeutických postupov formou zážitkovej práce, skupinové riešenie prípadov formou kazuistík a analýza videozáznamov v práci s detským klientom.

Trvanie: 6 hodín.
Cena: 30 eur.
Predpokladaný termín: november 2019.

Kategórie