Home»Udalosti»Vzdelávanie pre inštitúcie»Vzdelávanie pre inštitúcie - 1/2 2020»Neverbálne techniky zamerané na individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi ZŠ – BA
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Pozvánka

Neverbálne techniky zamerané na individuálnu a skupinovú prácu so žiakmi základných škôl (I. a II. stupeň) – doplnené o krátke kazuistiky.

Lektor:

Mgr. Ľubica Kövérová

Miesto konania, termín čas konania:

Bratislava – 22.5.2020, Zasadacia miestnosť 1. posch. VÚDPaP, Cyprichova 42, Bratislava–
9:00 – 15:30 hod.

Uzávierka prihlášok:

15.5.2020 alebo po naplnení maximálneho počtu prihlásených

Typ aktivity:

Vzdelávací seminár

Krátka charakteristika:

Na úvod vzdelávania bude od prednášaná krátka teória k jednotlivých aktivitám–výtvarné, hudobné, pohybové, dramatické. Účastníci vzdelávania budú oboznámení s tvorivými  technikami, ktoré môžu využívať pri individuálnej a skupinovej práci so žiakmi ZŠ mladšieho a staršieho školského veku. Vzdelávanie bude realizované formou  zážitkovej práce. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s novými pojmami, naučiť ich nové tvorivé aktivity, ktoré môžu využiť pri svojej práci so žiakmi mladšieho a staršieho školského veku. Na záver vzdelávania budú odprezentované krátke kazuistiky zamerané na individuálnu prácu s dieťaťom s využitím neverbálnych a projektívnych techník.

Cieľová skupina:

Odborní zamestnanci: Psychológovia

Počet účastníkov:

Max. 20, po naplnení počtu prihlásených bude prihlasovanie zastavené. V prípade nedostatočného počtu účastníkov, bude vzdelávanie zrušené. Z jedného centra sa môžu prihlásiť max. 2 zamestnanci.

Cena:

30,- eur

Upozornenie: Úhradu je nutné zrealizovať hneď po prihlásení, a to najneskôr do 14.2.2020.
Spôsob platby: BANKOVÝ ÚČET PRE PLATBU – IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Variabilný symbol: uveďte dátum vzdelávania v tvare: (DDMMRRRR)
Do poznámky pri platbe, prosím, uveďte:
A: v prípade fyzickej osoby: Vaše PRIEZVISKO a MENO (účastníka)
B: v prípade právnickej osoby: v tomto poradí – 1. MESTO, 2. NÁZOV organizácie uveďte v skratke napr. “CPPPaP“

* V prípade odhlásenia sa z akéhokoľvek dôvodu, neskôr ako 3 dni pred realizovaným vzdelávaním, vám nebudeme môcť vrátiť účastnícky poplatok.

Poznámka:

Prosíme účastníkov  vzdelávacieho kurzu, aby prišli v pohodlnom oblečení-niektoré techniky sa budú realizovať aj na zemi.

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii:
Nikola Mitrášová, Mgr. Jozefína Fusek Švingálová,  e-mail: vudpap.vzdelavanie1@gmail.com
tel.: 0910 185 813 

Súvisiace linky:

Prihlasovací formulár-BA-22.5.2020 (link na prihlasovací formulár)

Kategórie

Go to Top