»»Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK
Nahrávam Udalosti

Špecifiká práce s rodičmi detí z MRK

Lektorka: Mgr. Janette Motlová

Počas 5 hodinového seminára sa budeme venovať odpovediam z praxe na tieto otázky: Čo znamená generačná chudoba a ako sa líši od chudoby situačnej? Aký má dopad na vzdelávanie detí a prácu s ich rodičmi? S čím musí každý pedagóg či odborný zamestnanec počítať ak vychováva a vzdeláva deti z takéhoto prostredia? Aký je zásad-ný rozdiel medzi kultúrou Rómov a kultúrou chudoby? Aké sú otvorené stratégie z praxe pri práci s deťmi z ta-kýchto prostredí? Ako vtiahnuť rodičov do procesu výchovy a vzdelávania? Čo je nevyhnutné pre budovanie vzťa-hov s rodičmi žijúcimi v generačnej chudobe? Ako budovať a rozvíjať vzťahy medzi rodičmi majority a minorít?

Trvanie: 5 hodín.
Cena: 45 eur.
Predpokladaný termín: október 2019.

Kategórie