Externý expert je členom expertnej skupiny  pre zavedenie štandardov kvality v metodickom usmerňovaní a v rámci svojej špecializácie sa podieľa najmä na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení programov inovačného vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov pôsobiacich v poradenských zariadeniach a školských podporných tímoch.

Náplň práce:

 • podieľa sa na nastavovaní obsahových štandardov metodického usmerňovania a obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní s cieľom zaviesť a implementovať obsahové štandardy metodického usmerňovania v špecializácii: školská legislatíva a právne predpisy v metodickom usmerňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)
 • lektoruje pripravené vzdelávacie aktivity sám alebo vo dvojici s ďalším lektorom
 • participuje na príprave a priebežnom ako aj záverečnom hodnotení vzdelávacích aktivít v programoch rozvoja ľudských zdrojov v oblasti metodického usmerňovania všetkých zložiek VPaP (300 odborných zamestnancov z poradenských zariadení a odborných tímov na školách v skupinách po 15 frekventantov v stanovenom rozsahu pre každú skupinu),
 • vykonáva priebežný mentoring/tútoring/koučing/supervíziu frekventantov skupiny, ktorú vedie,
 • vyhodnocuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipuje odporúčania pre rozvoj odborných kompetencií OZ pracujúcich v systéme VPaP formou ďalšieho vzdelávania v metodickom usmerňovaní,
 • úzko spolupracuje s internými expertmi v HPC (hlavnom projektovom centre)

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. II stupňa humanitné
 • Skúseností s lektorskou činnosťou v oblasti vzdelávania dospelých
  a/alebo absolvované vzdelávanie – akreditovaný kurz Lektor
 • Výhodou, nie podmienkou: autorstvo a/alebo spoluautorstvo vzdelávacieho programu, vzdelávanie OZ, absolvovaný sociálno-psychologický výcvik, prax ako mentor/ka a/alebo kouč/ka , publikačná činnosť
 • Orientácia v zložkách a systéme VPaP

Špecifické odborné požiadavky:

 • Orientácia v aktuálnej školskej legislatíve so zacielením na systém VPaP
 • Základná orientácia v medzinárodných a európskych právnych dokumentoch zameraných na inklúziu vo vzdelávaní
 • Znalosť školskej problematiky a systému VPaP – systém, prepojenia
 • Znalosť kompetencií jednotlivých PZ/OZ v systéme VPaP v rámci ŠPT
 • Orientácia v nevyhnutnej školskej administratíve a školských dokumentoch
 • Preferovaná dĺžka praxe: min. 3 roky

Ďalšie požadované kompetencie:

 • Schopnosť samostatnej práce na tvorbe koncepcie vzdelávacích programov a zároveň schopnosť kooperovať s internými expertami,
 • Koncepčné myslenie, dôslednosť a orientácia na kvalitu,
 • Schopnosť vyhľadávať informácie a štruktúrovať poznatky pre potreby vzdelávania
 • Komunikačné, prezentačné a facilitačné zručnosti, kultivovaný verbálny prejav, schopnosť pracovať s dynamikou skupiny
 • Orientácia na rozvoj a motivujúci prístup
 • Schopnosť efektívne aplikovať svoje odborné poznatky a zručnosti aj v online priestore výhodou

Mzda (brutto):  25 eur/hodina

Miesto výkonu práce: Bratislava / Piešťany / Poprad
Druh pracovného pomeru: Na dohodu o vykonaní práce / vedľajší pracovný pomer – po dobu trvania národného projektu (2,5 roka)
Termín nástupu: marec-apríl 2021
Pozícia vhodná pre absolventa/absolventku: nie

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Externý expert-lektor/Externá expertka – lektorka (UPP)“:

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.