Informácie o pracovnom mieste

Charakteristika: Externý expert sa spolupodieľa na tvorbe štandardov odbornej činnosti výchovného poradenstva a prevencie v oblasti diagnostiky, poradenstva, terapie, prevencie, supervízie a multidisciplinárneho prístupu formou vypracovania expertíz a/alebo podkladových materiálov. Priamo spolupracuje s internými expertami pre tvorbu štandardov danej oblasti odbornej činnosti. Zúčastňuje sa pracovných stretnutí expertných skupín, kde sa aktívne a tvorivo podieľa na spracovávaní návrhov a finalizácií podkladov pre štandardy. V spolupráci s internými expertami a ďalšími externými expertami kooperuje a podieľa sa na intenzívnej výmene skúseností a názorov, koncipuje odborné výstupy.

 Mzda (brutto):
18,50 EUR/ hod. + odvody

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce.
Nástup od 01.09.2019

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte e-mailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk. V predmete, prosíme, uveďte názov pozície. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

 Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, odborná prax min. 8 rokov, schopnosť identifikovať riziká a riešiť ich, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, znalosť legislatívy, znalosť
v školskej a VPaP problematiky, znalosť postupov odborných činností VPaP, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť vypracovania expertízy, orientácia v problematike multidisciplinárneho prístupu, orientácia v problematike odborných činností a/alebo kvalitatívneho poskytovania odbornej činnosti v inštitúciách VPaP.

Pozícia vhodná pre absolventa:
Nie.

 Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk, personalne@vudpap.sk