OTÁZKA:

Môže sa arteterapia aplikovať aj v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo len v Centrách špeciálno-pedagogického poradenstva?

ODPOVEĎ:

Arterapia sa využíva na  liečebné účely ako doplnková terapia v nediagnostickej podobe. Pracuje s tvorbou a reflexiou zameranou na proces alebo produkt. Výtvarné umenie sa v arteterapii využíva ako prostriedok poznania a ovplyvnenia ľudskej psychiky . Cez arteterapiu klient vníma svoje vlastné pocity, učí sa byť uvoľnenejší, spontánny, pomenováva svoje ťažkosti, problémy. Môže sa realizovať  individuálne aj skupinovo. V odbornej praxi v CPPPaP  ale aj v CŠPP ju môžu aplikovať vyškolení psychológovia.

Artefiletika   znamená výchovu umením, ktorá podnecuje deti k tvorivému poznaniu. Je to pedagogická disciplína, ktorá využíva podobné postupy ako arteterpia, ale v oblasti výchovy nie liečby ako arteterapia.  Artefiletika sa zameriava na rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíja jeho komunikačné schopnosti, kritické myslenie a tvorivosť. Cieľom artefiletiky je rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie. Realizuje sa v skupinových sedeniach. Spoločná tvorba uvoľňuje skupinovú dynamiku, vedie deti ku kooperácii, rešpektovaniu názorov iných detí. Artefiletiku môže robiť špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagóg a môže byť takisto aplikovaná ako arteterapia v CPPPaP ale aj v CŠPP.

Artetrapiaartefiletika ponúkajú metódy, postupy a formy využívania výtvarného umenia s cieľom sprostredkovať dieťaťu úľavu a zážitok preto sa môžu aplikovať ako v CPPPaP, tak aj v CŠPP.