OTÁZKA:

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o odporúčania a usmernenia vo veci postupu CPPPaP s nasledovným dopytom:

“moje deti sa vzdelávajú doma, teda absolvujú základné vzdelanie individuálnym vzdelávaním v domácom prostredí.
Z našej kmeňovej školy v Česku, nás požiadali (nakoľko je to potrebné pre legislatívu ich krajiny) k žiadosti o individuálne vzdelávanie priložiť aj vyjadrenie PPP. Citujem:
Zároveň pošlete:
sken Vašeho (nebo vzdělavatele) dokladu o vzdělání. Vzdělavatelem může být kdokoliv – rodič, zákonný zástupce, někdo z rodiny, z přátel, externista …; tedy – vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se dohodne = písemně potvrdí (5), že se bude podílet na výuce žáka, pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ – stačí maturita
vyjádření školského poradenského zařízení (nejedná se o souhlas) – vyjádření může být jakékoliv, neboť rozhoduje ředitel školy; ale ať je vyjádření jakékoliv, vycházíme vždy vstříc rodičům. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí není třeba vyjádření školského poradenského zařízení.

Moja prosba k Vám teda znie, či by ste nám vedeli takéto vyjadrenie vystaviť a aké kroky sú k tomu potrebné.“

ODPOVEĎ:

Individuálne (domáce) vzdelávanie povoľuje u nás i v ČR riaditeľ kmeňovej školy na základe žiadosti zákonného zástupcu. Matka tvrdí, že jej deti sa vzdelávajú doma. Ak však riaditeľ kmeňovej školy požaduje teraz od matky doklady, ktoré mala podľa § 41 českého školského zákona (č. 561/2004 Sb.) priložiť k žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania, znamená to, že

a) deti sa vzdelávajú doma napriek tomu, že individuálne vzdelávanie nemajú schválené, alebo
b) riaditeľ deťom schválil individuálne vzdelávanie v rozpore s českými školskými predpismi a teraz sa to dodatočne snaží uviesť s nimi do súladu.

To však nie je meritom veci, na ktorú sa pýta CPPPaP. Teda:

  1. Ak by kmeňovou školou detí bola niektorá slovenská ZŠ, podľa § 24 slovenského školského zákona (č. 245/2008 Z.z.) by zákonný zástupca k žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania nemusel vyjadrenie poradenského zariadenia prikladať.
  2. Zákonný zástupca však má právo obrátiť sa na poradenské zariadenie s akýmkoľvek problémom, teda aj keď potrebuje vyjadrenie pre zahraničnú školu.
  3. Paragraf 41 českého zákona č. 561/2004 Sb. nevymedzuje, čoho sa má vyjadrenie týkať, ale z kontextu je zrejmé, že má ísť o vyjadrenie k vhodnosti individuálneho vzdelávania, nakoľko zákon umožňuje takéto vzdelávanie iba zo závažných dôvodov.
  4. CPPPaP nemá dôvod klientovi požadované vyjadrenie nevystaviť; samozrejme sa predpokladá, že vyjadrenie napíše na základe vyšetrenia klienta.
  5. Závažnosť dôvodov posudzuje riaditeľ školy, môže teda žiakovi schváliť individuálne vzdelávania bez ohľadu na to, ako sa poradenské zariadenie vyjadrilo (český zákon požaduje vyjadrenie, nie odporúčanie).
  6. CPPPaP teda na základe požiadavky matky môže vyšetriť dieťa a vystaviť matke správu z vyšetrenia a vyjadriť sa v nej k možnosti individuálneho vzdelávania tak ako ju upravujú slovenské predpisy: Ak ide o žiaka 1. stupňa ZŠ, zákonný zástupca môže individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa zvoliť slobodne.