V kompetenciách školských psychológov nie je vypracovávanie posudkov a správ s komplexnou diagnostikou s odporúčaniami, ktoré je výlučne v kompetencii psychológov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.