OTÁZKA:

Dobrý deň,

prosím Vás o metodické usmernenie ohľadne adekvátnosti terminológie nami používanej v psychologických správach z diagnostiky. Myslím, že by to mohlo poslúžiť aj ako vytvorenie štandardu jednotne celoslovensky pre CPPPaP v rámci postupu u detí s diagnostikovaným MR.

V rámci diagnostiky detí, ku ktorých je zistený intelektový výkon v pásme MR, posielame správu spádovému CŠPP, resp. CŠPP špecializovanému podľa typu postihnutia.

V závere správy máme správne odporúčať

  • aby sa dieťa stalo klientom CŠPP
  • alebo aby dieťa absolvovalo špeciálnopedagogické vyšetrenie v CŠPP
  • alebo niečo iné – čo konkrétne?

A následné odporúčania v závere správy z dg sú pre školu a ohľadne asistenta učiteľa v správnej podobe, že sa odporúčame riadiť pokynmi CŠPP?

ODPOVEĎ:

Dobrý deň,

Čo sa týka terminológie, odkazujem na svoj článok o meraní inteligencie v prílohe č.  PaPD: https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/odborne-zdroje/priloha-casopisu-psychologia-a-patopsychologia-dietata

Ak sme zistili výkon dieťaťa v pásme MR (teda výrazného podpriemeru – pod 70 IQ), nemusí stále ísť o mentálnu retardáciu (nízke IQ je znakom MR, nie jej synonymom, rovnako ako zvýšená teplota je znakom napr. angíny, no môže byť zvýšená aj z iných príčin). Ak sa domnievame, že nízke IQ je zapríčinené napr. sociálne znevýhodňujúcim prostredím, dieťa ostáva v starostlivosti CPPPaP. Ak sme prípad uzavreli ako mentálnu retardáciu, odosielame ho do starostlivosti CŠPP. Dieťa s MR (teda zdravotne postihnuté) majú podľa súčasných pravidiel na starosti oni.

Správu z vyšetrenia dávame zákonnému zástupcovi s tým, aby ju odovzdal v CŠPP; jej záver je iba konštatovanie výsledkov vyšetrení, diagnóza a odporúčanie, aby sa dieťa stalo klientom CŠPP. Oni si pravdepodobne urobia aj špeciálnopedagogické vyšetrenie, ale to už je v ich réžii, nemusíme to odporúčať.

To je momentálny postup. Stále je v hre zlučovanie oboch typov poradní, ak k nemu dôjde, klient ostane tam, kde ho diagnostikovali a budú tam s ním ďalej pracovať.