FAQ2021-01-15T00:03:04+01:00

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Harmonogram vzdelávaní – Legenda2020-07-13T12:30:35+02:00

Skratky:

KV – Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV školy
KP – Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Harmonogram je pod  záložkou Harmonogram KV CPPPaP
SPV – Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie (sociálno-psychologický výcvik)
SUPV – Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii
Terapeutické metódy sú rozdelené na:
KBT – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie.
SUR – Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – podľa SUR
PM – Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania, podnázov:  Praktické Techniky práce s deťmi

SPV, Terapeutické metódy a SUPV sú v záložke harmonogram dlhodobe
V záložke zhrnutie posielam harmonogram platný do Okt 2020 s tým, že nevieme, aký bude stav s COVID19 na jeseň – je možné, že budeme opäť presúvať dátumy (aj keď dúfam, že nie).
Pre KV – farby korešpondujú s regiónom a čísla indikujú skupinu a deň v poradí (v KV – CPPPaP je to číslo bloku)
Pri SVP ďalšie písmena indikujú kraj
Pri terapeutických metódach berte do úvahy prosím len písmená PM, KBT a SUR – iné dodatky ku skratkám sa týkajú tém a obsahu.

Arteterapia v Centrách poradenstva?2019-07-16T15:35:45+02:00

OTÁZKA:

Môže sa arteterapia aplikovať aj v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo len v Centrách špeciálno-pedagogického poradenstva?

ODPOVEĎ:

Arterapia sa využíva na  liečebné účely ako doplnková terapia v nediagnostickej podobe. Pracuje s tvorbou a reflexiou zameranou na proces alebo produkt. Výtvarné umenie sa v arteterapii využíva ako prostriedok poznania a ovplyvnenia ľudskej psychiky . Cez arteterapiu klient vníma svoje vlastné pocity, učí sa byť uvoľnenejší, spontánny, pomenováva svoje ťažkosti, problémy. Môže sa realizovať  individuálne aj skupinovo. V odbornej praxi v CPPPaP  ale aj v CŠPP ju môžu aplikovať vyškolení psychológovia.

Artefiletika   znamená výchovu umením, ktorá podnecuje deti k tvorivému poznaniu. Je to pedagogická disciplína, ktorá využíva podobné postupy ako arteterpia, ale v oblasti výchovy nie liečby ako arteterapia.  Artefiletika sa zameriava na rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíja jeho komunikačné schopnosti, kritické myslenie a tvorivosť. Cieľom artefiletiky je rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie. Realizuje sa v skupinových sedeniach. Spoločná tvorba uvoľňuje skupinovú dynamiku, vedie deti ku kooperácii, rešpektovaniu názorov iných detí. Artefiletiku môže robiť špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagóg a môže byť takisto aplikovaná ako arteterapia v CPPPaP ale aj v CŠPP.

Artetrapiaartefiletika ponúkajú metódy, postupy a formy využívania výtvarného umenia s cieľom sprostredkovať dieťaťu úľavu a zážitok preto sa môžu aplikovať ako v CPPPaP, tak aj v CŠPP.

Diagnostika žiakov2019-06-21T21:50:05+02:00

OTÁZKA:

Dobrý deň,
v rámci prípravy žiakov 9. ročníkov na stredné školy sa podľa potreby uskutočňuje aj diagnostika žiakov (intelekt, záujmy, …).
Chcem sa opýtať, či túto diagnostiku môžu vykonávať školskí psychológovia, alebo je to v kompetencii príslušnej CPPPaP.
Existuje zákon, vyhláška, ktoré to upresňujú?
Ďakujem vopred za odpoveď.

ODPOVEĎ:

Obrátili ste na ministerstvo školstva SR, s otázkou ohľadom diagnostiky v práci školského psychológa.
VÚDPaP je ministerstvom školstva SR poverený metodickým usmerňovaním všetkých zložiek výchovného poradenstva.

V prílohe nájdete legislatívne vymedzenie a kompetencie školského psychológa.
Školský psychológ môže vykonávať keď tak, iba orientačnú diagnostiku, primárne sa zaoberá prevenciou, organizuje besedy, prednášky, konzultuje s deťmi individuálne aj skupinovo, s učiteľmi aj rodičmi, robí sociometriu a pod.
Pokiaľ diagnostika slúži k tomu, aby školský psychológ vedel žiakovi poradiť, na akú školu sa prihlásiť, zmestí sa to do tej orientačnej diagnostiky. Pokiaľ žiak potrebuje akúkoľvek oficiálnu diagnostiku (napr. špec. potrieb), ktorej výsledky chcú rodičia použiť na niečo iné než pre vlastnú informáciu, musia sa obrátiť na CPPPaP. V kompetenciách školských psychológov nie je vypracovávanie posudkov a správ s komplexnou diagnostikou s odporúčaniami, ktoré je výlučne v kompetencii psychológov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať

Príloha TU:

Je v kompetencii školských psychológov vypracovanie správ?2019-06-18T15:36:08+02:00

V kompetenciách školských psychológov nie je vypracovávanie posudkov a správ s komplexnou diagnostikou s odporúčaniami, ktoré je výlučne v kompetencii psychológov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

Je možné kopírovať záznamové hárky z diagnostických testov, ktoré vyplnilo dieťa na žiadosť rodičov?2019-06-18T15:35:35+02:00

Nie, aj záznamový hárok je súčasť testu, metódy, ktorá podlieha autorskému zákonu a teda nie je možné ho kopírovať. Rodičovi, zákonnému zástupcovi sú výsledky sprístupnené formou správy, resp. v poradenskej konzultácii s rodičom, dieťaťom.

Individuálne vzdelávanie2019-05-28T15:51:53+02:00

OTÁZKA:

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o odporúčania a usmernenia vo veci postupu CPPPaP s nasledovným dopytom:

“moje deti sa vzdelávajú doma, teda absolvujú základné vzdelanie individuálnym vzdelávaním v domácom prostredí.
Z našej kmeňovej školy v Česku, nás požiadali (nakoľko je to potrebné pre legislatívu ich krajiny) k žiadosti o individuálne vzdelávanie priložiť aj vyjadrenie PPP. Citujem:
Zároveň pošlete:
sken Vašeho (nebo vzdělavatele) dokladu o vzdělání. Vzdělavatelem může být kdokoliv – rodič, zákonný zástupce, někdo z rodiny, z přátel, externista …; tedy – vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se dohodne = písemně potvrdí (5), že se bude podílet na výuce žáka, pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ – stačí maturita
vyjádření školského poradenského zařízení (nejedná se o souhlas) – vyjádření může být jakékoliv, neboť rozhoduje ředitel školy; ale ať je vyjádření jakékoliv, vycházíme vždy vstříc rodičům. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí není třeba vyjádření školského poradenského zařízení.

Moja prosba k Vám teda znie, či by ste nám vedeli takéto vyjadrenie vystaviť a aké kroky sú k tomu potrebné.“

ODPOVEĎ:

Individuálne (domáce) vzdelávanie povoľuje u nás i v ČR riaditeľ kmeňovej školy na základe žiadosti zákonného zástupcu. Matka tvrdí, že jej deti sa vzdelávajú doma. Ak však riaditeľ kmeňovej školy požaduje teraz od matky doklady, ktoré mala podľa § 41 českého školského zákona (č. 561/2004 Sb.) priložiť k žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania, znamená to, že

a) deti sa vzdelávajú doma napriek tomu, že individuálne vzdelávanie nemajú schválené, alebo
b) riaditeľ deťom schválil individuálne vzdelávanie v rozpore s českými školskými predpismi a teraz sa to dodatočne snaží uviesť s nimi do súladu.

To však nie je meritom veci, na ktorú sa pýta CPPPaP. Teda:

  1. Ak by kmeňovou školou detí bola niektorá slovenská ZŠ, podľa § 24 slovenského školského zákona (č. 245/2008 Z.z.) by zákonný zástupca k žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania nemusel vyjadrenie poradenského zariadenia prikladať.
  2. Zákonný zástupca však má právo obrátiť sa na poradenské zariadenie s akýmkoľvek problémom, teda aj keď potrebuje vyjadrenie pre zahraničnú školu.
  3. Paragraf 41 českého zákona č. 561/2004 Sb. nevymedzuje, čoho sa má vyjadrenie týkať, ale z kontextu je zrejmé, že má ísť o vyjadrenie k vhodnosti individuálneho vzdelávania, nakoľko zákon umožňuje takéto vzdelávanie iba zo závažných dôvodov.
  4. CPPPaP nemá dôvod klientovi požadované vyjadrenie nevystaviť; samozrejme sa predpokladá, že vyjadrenie napíše na základe vyšetrenia klienta.
  5. Závažnosť dôvodov posudzuje riaditeľ školy, môže teda žiakovi schváliť individuálne vzdelávania bez ohľadu na to, ako sa poradenské zariadenie vyjadrilo (český zákon požaduje vyjadrenie, nie odporúčanie).
  6. CPPPaP teda na základe požiadavky matky môže vyšetriť dieťa a vystaviť matke správu z vyšetrenia a vyjadriť sa v nej k možnosti individuálneho vzdelávania tak ako ju upravujú slovenské predpisy: Ak ide o žiaka 1. stupňa ZŠ, zákonný zástupca môže individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa zvoliť slobodne.
Metodické usmernenie terminológie2019-05-28T11:53:30+02:00

OTÁZKA:

Dobrý deň,

prosím Vás o metodické usmernenie ohľadne adekvátnosti terminológie nami používanej v psychologických správach z diagnostiky. Myslím, že by to mohlo poslúžiť aj ako vytvorenie štandardu jednotne celoslovensky pre CPPPaP v rámci postupu u detí s diagnostikovaným MR.

V rámci diagnostiky detí, ku ktorých je zistený intelektový výkon v pásme MR, posielame správu spádovému CŠPP, resp. CŠPP špecializovanému podľa typu postihnutia.

V závere správy máme správne odporúčať

  • aby sa dieťa stalo klientom CŠPP
  • alebo aby dieťa absolvovalo špeciálnopedagogické vyšetrenie v CŠPP
  • alebo niečo iné – čo konkrétne?

A následné odporúčania v závere správy z dg sú pre školu a ohľadne asistenta učiteľa v správnej podobe, že sa odporúčame riadiť pokynmi CŠPP?

ODPOVEĎ:

Dobrý deň,

Čo sa týka terminológie, odkazujem na svoj článok o meraní inteligencie v prílohe č.  PaPD: https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/odborne-zdroje/priloha-casopisu-psychologia-a-patopsychologia-dietata

Ak sme zistili výkon dieťaťa v pásme MR (teda výrazného podpriemeru – pod 70 IQ), nemusí stále ísť o mentálnu retardáciu (nízke IQ je znakom MR, nie jej synonymom, rovnako ako zvýšená teplota je znakom napr. angíny, no môže byť zvýšená aj z iných príčin). Ak sa domnievame, že nízke IQ je zapríčinené napr. sociálne znevýhodňujúcim prostredím, dieťa ostáva v starostlivosti CPPPaP. Ak sme prípad uzavreli ako mentálnu retardáciu, odosielame ho do starostlivosti CŠPP. Dieťa s MR (teda zdravotne postihnuté) majú podľa súčasných pravidiel na starosti oni.

Správu z vyšetrenia dávame zákonnému zástupcovi s tým, aby ju odovzdal v CŠPP; jej záver je iba konštatovanie výsledkov vyšetrení, diagnóza a odporúčanie, aby sa dieťa stalo klientom CŠPP. Oni si pravdepodobne urobia aj špeciálnopedagogické vyšetrenie, ale to už je v ich réžii, nemusíme to odporúčať.

To je momentálny postup. Stále je v hre zlučovanie oboch typov poradní, ak k nemu dôjde, klient ostane tam, kde ho diagnostikovali a budú tam s ním ďalej pracovať.

Šikana2019-05-28T11:53:34+02:00

OTÁZKA:

Rada by som Vás poprosila o pomoc, som účastníčka Komenského Inštitútu, kde robím mikroprojekt na tému ŠIKANA, a preto som si Vás dovolila osloviť a poprosiť o pomoc, rady alebo nápady k tejto téme. Výsledkom môjho mikroprojektu by mala byť akási príručku k prevencii šikany (apríl 2019) a teda od septembra do marca by som rada pracovala so žiakmi na tejto téme, tak aby aj oni boli schopní ďalej prezentovať túto myšlienku.  Hľadám inšpiráciu na aktivity pre žiakov, inšpirácie a akékoľvek rady.

ODPOVEĎ:

Dobrý deň,

Ďakujeme, za dôveru s akou ste sa na nás obrátili. V rámci prevencie šikanovania/kyberšikanovania nájdete odborné materiály na webe www.komposyt.sk | https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/odborne-zdroje/ine-clanky.

Pre inšpiráciu si prípadne prezrite aj časť – Psychologická činnosť – Prevencia, kde nájdete informácie o preventívnych programoch: https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/prevencia.

Dobre Vám poslúži aj www.prevenciasikanovania.sk – v časti pre pedagógov nájdete projekty a programy prevencie šikanovania, ktoré boli realizované na Slovensku (aj keď sú staršieho dáta): napr.: Olweusov program http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=pedagogovia–projekty–olweusov-program-prevencie-sikanovania.

A celú oblasť prevencie kyberšikanovania nájdete aj na www.zodpovedne.sk | https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/knihy.

Určite by Vám mohli byť nápomocní aj odborní zamestnanci v CPPPaP Žarnovica, ktorí realizujú preventívne aktivity vo Vašom okrese ak sa na nich obrátite.

Ak by ste potrebovali konkrétnejšie alebo podrobnejšie informácie, obráťte sa na nás.
Nech sa Vám darí vo Vašej odbornej práci

ZAKLIKNITE STREDNÚ VOĽBU

Categories

Go to Top