Úväzok: 20 hod. týždenne

Požadujeme:  VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá, aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť

Náplň práce:

  • evidencia a správa  knižničného fondu,
  • evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok, publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu,
  • dopĺňanie knižničného fondu,
  • správa prístupu do elektronických databáz,
  • poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší,
  • medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba,
  • administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Životopisy posielajte na personalne@vudpap.sk