Pracovné miesto: Knihovník/knihovníčka

Úväzok: 20 hod. týždenne

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá

Požadované kompetencie: aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť

Prax: nevyžaduje sa

Náplň práce:

 • evidencia a správa  knižničného fondu,
 • evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok,
 • akvizície (dopĺňanie knižničného fondu),
 • správa prístupu do elektronických databáz,
 • výpožičky interným i externým používateľom knižnice,
 • poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší,
 • kontakty s inými knižnicami a informačnými pracoviskami,
 • medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba,
 • evidencia publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu,
 • evidencia citácií výskumných pracovníkov ústavu,
 • administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Životopisy posielajte na personalne@vudpap.sk