Pracovné miesto: Knihovník/knihovníčka

Úväzok: 20 hod. týždenne

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, VŠ I. stupňa, príp. SŠ; odbor informačné štúdiá

Požadované kompetencie: aktívna znalosť angličtiny, práce s informačnými technológiami, sociálna spôsobilosť

Prax: nevyžaduje sa

Náplň práce:

 • evidencia a správa  knižničného fondu,
 • evidencia a správa archívu psychodiagnostických pomôcok,
 • akvizície (dopĺňanie knižničného fondu),
 • správa prístupu do elektronických databáz,
 • výpožičky interným i externým používateľom knižnice,
 • poskytovanie bibliografických informácií a vypracúvanie rešerší,
 • kontakty s inými knižnicami a informačnými pracoviskami,
 • medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba,
 • evidencia publikačnej činnosti výskumných pracovníkov ústavu,
 • evidencia citácií výskumných pracovníkov ústavu,
 • administratíva spojená s edičnou činnosťou ústavu.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Životopisy posielajte na personalne@vudpap.sk


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ - GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.