Náplň práce:

  • Usmerňuje odborné procesy a činnosti CŠPP v systéme VPaP a supervíziu týchto činností ( mailom, telefonicky, spracovaním odborného stanoviska a pod.).
  • Spolupracuje na príprave legislatívnych opatrení v oblasti systému VPaP v školstve
  • Podieľa sa na  nastavení a revitalizácii štandardov kvality poskytovaných služieb, najmä CŠPP resp. špeciálnych pedagógov v rámci systému VPaP.
  • Podporuje tvorbu a implementáciu multidisciplinárneho prístupu v odbornej starostlivosti o deti, žiakov a ich rodiny

Platové podmienky: Plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Životopisy posielajte na personalne@vudpap.sk