Inštitút inovácií

„Inštitút inovácií je aktivita VÚDPaP-u v rámci NP Štandardy, ktorá zhromažďuje a zverejňuje inovatívne nástroje, programy, kompenzačné pomôcky a študijné materiály pre využívanie zariadeniami v systéme výchovného poradenstva a prevencie (ďalej ako „VPaP“) podľa ich individualizovaných potrieb. A zároveň je tu preto, aby poskytoval možnosť overovania inovácií.

Základ činnosti inštitútu inovácií tvorí aktívna spolupráca s pracovníkmi z rôznych oblastí, ktorí majú priamy alebo nepriamy vplyv na dieťa a rodinu. Opiera sa o prax expertov zo systému VPaP, pedagogických zamestnancov, orgánov verejnej správy, neziskových organizácií a v neposlednom rade o osobnú skúsenosť dieťaťa a rodiny.

Cieľ:

Vytvorenie databázy inovácií a databázy inšpiratívnych návrhov vychádzajúcich z poznatkov a praxe používanej na Slovensku a v zahraničí, slúžiacu ako podporný nástroj pedagogických a odborných zamestnancov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme VPaP a aplikáciu multidisciplinárneho prístupu.

Zber inovácií:

Zber inovácií pred spustením tejto podstránky prebiehal na základe informácií získaných prostredníctvom viacerých kanálov:

  1. Mapovanie potrieb inštitúcií v systéme VPaP
  2. Mapovanie dobrej praxe inštitúcií v systéme VPaP
  3. Výzva na pracovnú pozíciu externého experta

Aktuálne je zdrojom získavania nových inovácií vyplnený formulár pre zverejnenie inovácievýzva na pracovnú pozíciu externého experta.

Rozlíšenie dobrej praxe, inovácie a štandardu:

Dobrá prax

  • Užitočná inšpirácia, overená na malom zoskupení (napr. jedna inštitúcia). Každý človek, pracovisko, tím, oblasť má svoju dobrú prax – vlastné unikátne osvedčené prístupy overené skúsenosťou, ktoré používajú v rámci svojich činností k dosiahnutiu cieľa. Ide o techniky, metódy, aktivity, procesy, ktoré sú účinnejšie (menej úsilia) a efektívnejšie (lepšie výsledky) než iné existujúce.
  • Dobrá prax môže a nemusí byť prenositeľná. Prenositeľnosť závisí od špecifických podmienok v inštitúcii. Pokiaľ sa začne aplikovať vo viacerých inštitúciách, môže sa z nej stať inovácia.

Inovácia

  • Je nová myšlienka, metóda, prístup, koncept a jej/jeho testovanie, či zavedenie do praxe. Novosť inovácie spočíva v tom, že sa zavedie či uplatní “nový prístup“, ktorý nebol v danej oblasti na danom pracovisku zavedený či známy.
  • Inovácia je akýsi “nadštandard”, nový, unikátny prístup, zavedený na základe nejakej potreby danej inštitúcie. Overená inovácia sa po dohode môže zaviesť ako štandard v určitom systéme.

Štandard

  • Štandard slúži ako dohodnutý postup, v ktorom je procesne popísaný priebeh činností s indikátormi kvality. Ciele kvality sú dosiahnuté naplnením kľúčových indikátorov kvality, ktoré musia byť v procesoch plne dodržané.
  • Štandard je záväzný dokument vo forme záväzného metodického usmernenia, na ktorý sa môže poskytovateľ, ako aj prijímateľ služby odvolať v súvislosti s posúdením prevedenej alebo dodanej kvality.