Pripravovaný projekt „Usmerňovať pre prax“ je národným projektom, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

             Interný expert/Interná expertka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v jednej z nasledujúcich oblastí:

 1. Analýza ľudských zdrojov
  • analýza a mapovanie potrieb v kontexte metodického usmerňovania (témy: profesijný rozvoj, vzdelávanie a odborný rast odborných zamestnancov, ľudské zdroje v metodickom usmerňovaní, obsahové a výkonové štandardy metodického usmerňovania),
  • tvorba koncepčných dokumentov, návrhov a odporúčaní, priebežných a záverečných správ s celosystémovým dopadom,
 1. Vzdelávanie
  • koncipovanie metodických príručiek, návrhov a odporúčaní pre oblasť metodického usmerňovania, tvorba koncepčných dokumentov, priebežných a záverečných správ,
  • kooperácia pri nastavovaní obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní, koordinácia procesu zavedenia a implementácie obsahových štandardov metodického usmerňovania,
 1. Tvorba a aktualizácia diagnostických nástrojov
  • koordinovanie procesu tvorby a aktualizácie diagnostických nástrojov, výskumov a metodík,
  • kooperácia pri metodologickej príprave: zber dát, matematicko-štatistická analýza, tvorba (video)manuálov k práci s vybranými diagnostickými nástrojmi,  interpretácia výsledkov,
  • tvorba koncepčných dokumentov, smerníc, priebežných a záverečných správ.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania,
 • Prax min. 8 rokov v oblasti školstva, skúsenosť so systémom metodického usmerňovania resp. výchovného poradenstva a prevencie výhodou,
 • Pre oblasť tvorby a aktualizácie diagnostických nástrojov: preukázateľná prax v oblasti vedecko-výskumných úloh min. 3 roky, z toho min. 2 roky praxe v analýze dát, matematicko-štatistickom spracovaní dát a interpretácii výsledkov, znalosť metodológie výskumu.

Ďalšie požadované kompetencie:

 • Preukázaná znalosť školskej legislatívy a problematiky metodického usmerňovania v systéme VPaP,
 • Schopnosť facilitovať proces tvorby koncepčných dokumentov,
 • Schopnosť samostatnej práce na odborných výstupoch a zároveň schopnosť kooperovať v rámci kolektívu,
 • Analytické a kritické myslenie, dôslednosť, štruktúrovanosť a orientácia na výsledok,
 • Kultivovaný verbálny, ale najmä písomný prejav

Mzda (brutto):  1 400 -1 800 eur

Miesto výkonu práce: Bratislava|
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – po dobu trvania národného projektu (3 roky)
Termín nástupu: august/september 2020
Pozícia vhodná pre absolventa/absolventku: nie

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Interný expert/Interná expertka (UPP)“ a jednu z troch oblastí, o ktorú sa zaujímate:

 1. Analýza ľudských zdrojov
 2. Vzdelávanie
 3. Tvorba a aktualizácia diagnostických nástrojov

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.

Stručná charakteristika spoločnosti:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia MŠ SR s viac ako 50 ročnou históriou. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied, zároveň je VÚDPaP poverený metodickým usmerňovaním všetkých zložiek v systéme VPaP.

Viac o činnosti Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na stránke https://vudpap.sk

Pozície z číselníka: 29, 28, 13, 14, 6


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ - GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.