Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti?
Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie?

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.  Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup  – spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP), ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.

Zapojte sa do tímu v hlavnom projektovom centre a získajte možnosť:

 • Zodpovedať za realizáciu vzdelávacieho programu v sociálno-psychologickom výcviku, ktorý zvýši kvalitu podpory, poradenstva a intervencií v systéme VPaP naprieč Slovenskom.
 • Prostredníctvom vzdelávania rozvíjať kľúčové kompetencie 144 odborníkov, mapovať ich progres a tvoriť výstupy o výsledkoch.
 • Najbližšie tri mesiace venovať: skompletizovaniu príručky pre lektorov, priebežnému vyhodnocovaniu kompetencií, realizácii prvého vyhodnocovania spätných väzieb na vzdelávanie.
 • viesť interné lektorky SPV: koordinovať, riešiť s nimi ciele, obsahy prierezových tém, metodológie, harmonogram a samotný priebeh prezenčných aj online vzdelávaní.
 • Zodpovedať za účastníkov vzdelávaní: evidencia účastníkov, zber údajov, sieťovanie účastníkov, určenie podmienok a zabezpečenie záverečnej certifikácie pre absolventov.
 • Plánovať a organizovať materiálno-technické a administratívne zabezpečenie aktivít.
 • Spracovávať záznamy zo vzdelávania pre ďalšie vzdelávanie a prezentáciu aktivít.
 • Aktívne komunikovať s množstvom externých a interných odborníkov a s ďalšími tímami národného projektu (podieľať sa na tvorbe štandardov, intelektuálnych výstupov, zbere príkladov dobrej praxe…)
 • V prípade dohody a potreby vykonávať v rámci úväzku vlastnú odbornú činnosť a prenášať svoje priame skúsenosti do výstupov národného projektu.

Požiadavky na kandidáta:

  • Min. 8 rokov relevantných pracovných skúseností (v systéme VPaP).
  • Ukončený II. stupeň vysokoškolského vzdelania.
 • Preukázateľné zručnosti v tvorbe výstupov s národným dopadom.
 • Základy lektorských kompetencií.
 • Komunikačné zručnosti: schopnosť konzultovať a dospieť ku kompromisom, prepájať odborníkov.
 • Orientácia na výsledky, organizovanosť a systematickosť, záujem učiť sa nové veci.

Mzda
1700 – 1900 eur brutto

Iné benefity

 • Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
 • Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
 • Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
 • Príležitosť využiť home-office – po dohode s nadriadeným.
 • K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook.

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu 18 mesiacov
Termín nástupu: január 2021

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
personalne@vudpap.sk

Informácie o výberovom konaní:
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk;  v predmete uveďte názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.