Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ má za hlavný cieľ zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

Interný expert v Dočasnom vzdelávacom stredisku sa podieľa najmä na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení vzdelávacích aktivít pre odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie

Náplň práce:

 • podieľa sa na nastavovaní obsahu vzdelávania v metodickom usmerňovaní, na koordinácii procesu zavedenia a implementácie obsahových štandardov metodického usmerňovania,
 • participuje na príprave, realizácii a priebežnom hodnotení vzdelávacích aktivít v programoch rozvoja ľudských zdrojov v oblasti metodického usmerňovania všetkých zložiek VPaP,
 • sieťuje supervízorov metodického usmerňovania ďalších zložiek VPaP a expertov metodického vedenia odborných tímov,
 • spolupracuje na tvorbe metodických príručiek, návrhov a odporúčaní pre oblasť metodického usmerňovania, tvorbe koncepčných dokumentov, priebežných a záverečných správ,
 • úzko spolupracuje s internými expertmi v HPC (hlavnom projektovom centre)

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. II stupňa – humanitné, špecializácia psychológia, špeciálna alebo sociálna pedagogika,
 • Preukázateľná prax v oblasti školstva v systéme VPaP min. 8 rokov, z toho min. 3 roky praxe v metodickom usmerňovaní

Ďalšie požadované kompetencie:

 • Preukázaná znalosť školskej legislatívy a problematiky metodického usmerňovania v systéme VPaP,
 • Schopnosť podieľať sa na procese tvorby koncepčných dokumentov,
 • Schopnosť samostatnej práce na obsahových výstupoch a zároveň schopnosť kooperovať v rámci kolektívu,
 • Analytické a kritické myslenie, dôslednosť, štruktúrovanosť a orientácia na výsledok,
 • Komunikačné zručnosti, kultivovaný verbálny a písomný prejav

Mzda (brutto):  1 600 -1 800 eur

Miesto výkonu práce: Piešťany/Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – po dobu trvania národného projektu (3 roky)
Termín nástupu: november 2020
Pozícia vhodná pre absolventa/absolventku: nie

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk. V predmete uveďte: „Interný expert/Interná expertka v DVS (UPP)“:

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.