Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení „Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“
(aktualizované vydanie 2018)

Nájdete tu zapracované požiadavky poradenských zariadení, ako aj implementované novšie psychologické, špeciálno-pedagogické a pedagogické poznatky a skúseností z diagnostického, poradenského a výchovno-vzdelávacieho procesu.