Záznam webináru z konferencie 3×KAM.

Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo VÚDPaP-e, opierajúc sa o skúseností konkrétnych MŠ z okrúhlych stolov, ktoré sme absolvovali až po teoretické východiská o inkluzívnej pedagogike, ktorá sa zaoberá možnosťami, podmienkami a procesmi ako efektívnej, tak optimálnej edukácie (prípade detí) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Webinár viedli: Mgr. Natália Šebíková, Mgr. Veronika Hudáková

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím