Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje všetky zložky výchovného poradenstva, ako aj odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál.

Usmernenie - distacna odborna cinnost

STIAHNUŤ