STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VÚDPaP-u

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia MŠ SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti, realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Úlohy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vychádzajú primárne z plnenia programových cieľov vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania a realizujú sa na základe platnej legislatívy. Čítať viac

Z HISTÓRIE VÚDPAP-u

VÚDPaP bol zriadený uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 26.novembra 1963 s účinnosťou od 1. januára 1964. Myšlienku založiť pracovisko zamerané na psychologický výskum dieťaťa presadil docent PhDr. Miroslav T. Bažány, ktorý sa stal aj jeho prvým riaditeľom. Ústav od začiatku pracoval v rezorte školstva, od roku 1968 plní úlohu jeho zriaďovateľa slovenské ministerstvo školstva. Až do roku 1992 mal ústav pôsobnosť pre celé vtedajšie Československo. Čítať viac

Kľúčové oblasti výskumu

Psychický vývin detí bežnej populácie
Špecifiká psychického vývinu detí minoritných skupín (postihnutých, nadaných, sociálne znevýhodnených)
Sociálny vývin detí a mládeže

Aplikácia vedeckých poznatkov

Súčasťou činnosti Detského centra pre vzdelávanie a výskum je poskytovanie komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú
Odborní pracovníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie na základe svojich výskumných skúseností poskytujú poradenské služby deťom, ich rodičom a učiteľom pri problémoch detí v oblasti kognitívneho, sociálneho, emocionálneho, školského a kariérového vývinu

Metodické, školiace a vzdelávacie aktivity

VÚDPaP úzko spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, prostredníctvom Sekcie metodických a vzdelávacích činností zabezpečuje pre ich pracovníkov metodické, školiace a supervízne aktivity
V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov pripravuje ústav slovenské verzie psychodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži
Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity výberové prednášky, exkurzie, odborné praxe a stáže
Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s nadanými deťmi, deťmi s poruchami správania a kariérového poradenstva

Informačno-edičné služby a publikačná činnosť

Informačno-edičné stredisko VÚDPaP disponuje dobre vybavenou odbornou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby nielen zamestnancom VÚDPaP, ale aj externým užívateľom – odborníkom príbuzných profesií, pracovníkom univerzít a vysokoškolským študentom. Zostavuje rešerše a bibliografie z oblastí vývinovej, pedagogickej a školskej psychológie, detskej patopsychológie a sociálnej patológie
VÚDPaP vydáva dva razy do roka časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologickým časopisom vychádzajúcim v slovenčine. Uverejňuje aj príspevky v českom jazyku. Každá štúdia má anglický súhrn. Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografie a zborníky


INFORMAČNÉ A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

Informačno edičné stredisko Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je otvorené každý pondelok od 15 do 18 hod.
Ponúkame odborné knihy a periodiká z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej práce aj medicíny. Čítať viac