Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy metodického usmerňovania pre odborných a pedagogických zamestnancov/zamestnankyne patriacich do systému poradenstva a prevencie.

Odborný asistent/Odborná asistentka sa podieľa na tvorbe obsahu odborných dokumentov a realizácii špecializovaných pracovných procesov v oblasti vzdelávanie.

Náplň práce:

 • príprava odborných podkladov pre potreby vzdelávania,
 • organizačná podpora dištančných foriem vzdelávania pre odborných zamestnancov,
 • podpora realizácie vzdelávacích programov v oblasti metodického usmerňovania – administratívne, organizačne a logisticky,
 • komunikácia s ďalšími inštitúciami, spolupráca pri sieťovaní kľúčových partnerov,
 • administratívna podpora v rámci aktivity ako aj pri celkovej administratívnej agende projektu.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. II. stupňa humanitného zamerania,
 • prax min. 2 roky v oblasti školstva alebo riadení projektov/odborných úloh, skúsenosť so systémom metodického usmerňovania resp. poradenstva a prevencie výhodou.

Ďalšie požadované kompetencie:

 • schopnosť kooperovať v rámci kolektívu,
 • schopnosť asistencie interným expertom a odborným riešiteľom projektu,
 • analytické a kritické myslenie, dôslednosť a svedomitosť,
 • schopnosť samostatnej práce,
 • kultivovaný verbálny, ale najmä písomný prejav, práca s literatúrou a odborným textom.

Mzda (brutto):  1 333 eur

Miesto výkonu práce: Piešťany
Druh pracovného pomeru: plný úväzok/hlavný pracovný pomer – po dobu trvania národného projektu (do 05/2023)
Termín nástupu: september 2022
Pozícia vhodná pre absolventa/absolventku: nie

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte vo formáte europass e-mailom na uvedenú adresu: personalne@vudpap.sk . V predmete uveďte: „Odborný asistent/Odborná asistentka (UPP)“ – Vzdelávanie

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov a uchádzačky.


Zaslaním životopisu a iných dokumentov súvisiacich s hľadaním práce, udeľuje uchádzač o zamestnanie Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako prevádzkovateľovi, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie o spracúvaní osobných údajov-uchádzači“ od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, ktorá je dostupná na https://vudpap.sk/ – GDPR pre uchádzačov.

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.